Woningbouw en leefbaarheid in K&B

Kaag en Braassem heeft een mooi vorm gegeven Maatschappelijke Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV) 2025.Deze structuurvisie gebruikt de gemeente als toetsingskader voor ruimtelijke plannen, waaronder bestemmingsplannen. In de MRSV staat op p.13 'De gemeente moet zich meer gaan richten op het afronden van bestaande projecten, zoals Braassemerland, en op het versterken van de bestaande woonmilieus. Er komen dus geen nieuwe woningbouwopgaven bij. Deze keuze werkt ook door in het grondbeleid.' Ook staat er in deze MRSV dat de leefbaarheid van de dorpskernen een belangrijk speerpunt is. Het Raadsakkoord van 2014 'Anders denken, anders doen' bevestigt de hoofdlijn van het MRSV 2025 met: 1. Geen nieuwe woningbouwplannen: er komen dus geen nieuwe woningbouwopgaven bij en 4. Ruimtelijke kwaliteit staat voorop: het blijvend beschermen van onze waardevolle landschappen. Het afgelopen voorjaar en zomer vond er een enquete plaats naar de woningbouwbehoefte.Enkele wensen en aanbevelingen die zijn gegeven aan de gemeente zijn: zorg voor goede wooninitiatieven voor ouderen, betaalbaar wonen voor jongeren mogelijk maken, betere doorstroming, zorg dat je het dorp leefbaar houdt en kijken wat er nodig is. Zie verder http://www.kaagenbraassem.nl/praat-en-denk-mee/woningmarktonderzoek_44444/item/verslag-bijeenkomst-woningpanel-4-juni-2015_31312.html. Dat betekent: bouwen in de kernen voor de diverse doelgroepen en sparen van het groen buiten de voormalige rode contouren. Zorgen voor gezellige centrumplaatsen in de dorpen en gaan voor recreatie in de polders en op het water, in het groen en het blauw van Kaag en Braassem. Burgerinitiatieven moeten gewaardeerd worden, maar dat betekent niet dat geldende uitgangspunten zomaar overboord mogen gaan.


Terug naar overzicht