Toekomst Alkeburcht

Eerste gesprekken over invulling de Alkeburcht (20-11-2017)

Geïnteresseerden konden tot 1 oktober 2017 via makelaar Drieman in Bedrijf voorstellen aandragen voor een nieuwe invulling of herontwikkeling van de Alkeburcht.

Vanwege de ruime bestemming die de locatie kent, heeft het college besloten op voorhand geen criteria mee te geven en prijs niet bepalend te laten zijn. Er is wel een voorkeur uitgesproken voor invulling met een maatschappelijke functie. Daarmee wilden we een zo breed mogelijk scala aan ideeën uit de markt halen.

Deze aanpak heeft geleid tot 7 inschrijvingen die grofweg zijn in te delen in de volgende denkrichtingen:

Wonen (4 inschrijvingen)
Wonen met Zorg (1 inschrijving)
Wonen met Cultuur (1 inschrijving)
Sport/Leisure (1 inschrijving)
Er waren dan wel geen criteria, het college heeft alle plannen wel beoordeeld, de belangrijkste vragen hierbij waren: is er aansluiting bij het bestaande beleid en bij de maatschappelijke ontwikkelingen, hoe is de ruimtelijke inpassing, hoe groot is het maatschappelijk draagvlak en behoefte, doet het iets voor de werkgelegenheid en wat is de prijsstelling. Het college heeft besloten om met twee partijen verkennende gesprekken te voeren, de twee partijen die ook de maatschappelijke functie hebben meegenomen in hun plannen.

De partij die een plan heeft ingediend voor Wonen en Zorg, wil een kleinschalige woonzorgvoorziening bouwen, waarin 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleiding, verzorging en verpleging wordt gegeven aan mensen met geheugenproblemen.

De indieners van Wonen en Cultuur denken aan verbouw met behoud van de theaterzaal, het podium en de bar. En de bouw van 13 huurappartementen waarvan 10 in de sociale huur. De groep wil theaterzaal, podium en bar op commerciële basis uitbaten. Mocht dit binnen vijf jaar niet rendabel zijn, dan zou dit deel ook omgebouwd kunnen worden in woningen.

Dit wil niet zeggen dat de andere denkrichtingen definitief zijn afgeschreven. Het gaat immers om verkennende gesprekken. Het streven is om in december 2017, duidelijk te hebben of deze invulling aansluit op de gedachten die het college hierbij heeft. We houden u op deze site de hoogte van de uitkomst.

Ger van Emmerik (fractielid SvKB)


Terug naar overzicht