Tijdelijk raadslid Fred

RAADSLID ….. AL IS HET MAAR VOOR EVEN.

 

Eind 2014 was het duidelijk dat onze Kelly vanwege haar zwangerschap er even tussenuit ging in maart 2015. Mij werd gevraagd of ik haar wilde vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof van eind maart tot midden juli. Ik vond ‘t ten eerste fijn dat het in mij gestelde vertrouwen nu daadwerkelijk omgezet werd in een raadszetel, al is het maar voor even. Ten tweede dat deze tijdelijk aanstelling ruim op tijd en goed van tevoren officieel geregeld zou zijn.

Immers ….. elke stem in de raad telt voor onze kiezers.

Onze partij, SvKB, heeft in de fractie goed overleg met haar raadsleden en burgerleden over allerlei zaken. Het onderling bespreken van ieders standpunt over deze zaken en de bestudering hiervan is heel belangrijk.

Van even groot belang zijn de bijna wekelijkse avonden die bestaan uit het bezoeken van informatieavonden, bezoeken van dorpsraden en bezoekjes aan inwoners in hun eigen buurtje uit alle dorpen met allemaal hun eigen problematiek. Wij hebben immers nogal wat dorpen in deze gemeente. Juist door deze avonden krijg je een goed beeld van wat er daadwerkelijk leeft onder de mensen en wat hun wensen zijn.

Dit kost uiteraard aardig wat tijd, net als het wekelijks lezen van allerlei stukken, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Maar het is juist ook leuk om te doen! Nogmaals, je krijgt hierdoor een veel beter beeld waar het echt om gaat. Mede hierdoor kun jij de mensen beter en juist informeren die niet over het hele plaatje beschikken.

Op 23 maart was het dan zover…. je wordt dan officieel aangesteld als raadslid en ook met onmiddellijke ingang! Het was leuk te ondervinden dat iedereen je dan feliciteert en succes wenst. Niet alleen je partijgenoten, maar gewoon iedereen, met een zijdelingse opmerking ‘’dat je er ook plezier in beleeft”. Dit laatste is eigenlijk het belangrijkste. Je moet dit werk doen omdat je er plezier in hebt, overtuigd bent om er iets goeds van te maken, anders houd je het niet vol.

Deze raadsperiode heeft wel betekend dat het nu wel voor ‘’het echie’’ gaat. Je neemt nu actief deel in de raad en doet mee aan de uiteindelijke stemmingen over voorstellen, zoals o.a. moties en amendementen. Een goede afweging van belangen zijn dan ook noodzakelijk om een goede mening te hebben.

Eén van de belangrijkste moties is die van onze eigen SvKB , de ‘bomen-motie’, geweest. Al een aantal jaren is ‘behoud van groen’ een belangrijk punt van onze partij, zie daarvoor ook ons verkiezingsprogramma. Zeer recentelijk, 06 juli, werd besloten, om voor 100% herplanten van bomen een motie in te dienen en het college opdracht te geven om deze motie nu uit te gaan voeren, zowel in de begroting als in het meerjaren plan. Deze motie haalde het en werd bekroond door gejuich uit het aanwezige publiek wat je kan zien als bevestiging dat we goed hebben geluisterd naar onze inwoners/kiezers, zie http://www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/amendement_41967/item/amendementen-2015_31985.html

Ik heb deze periode ervaren als leerzaam, maar vooral belangrijk;  je verantwoordelijkheid nemen als (tijdelijk) raadslid. De stemmingen die plaatsvonden en de van tevoren gevoerde discussies om je standpunten over te brengen op anderen zijn een belangrijk punt, hier wordt de echte politiek bedreven.

Ik hoop hiervan in de toekomst nog meer van te mogen proeven.Het reces is nu begonnen en Kelly komt straks weer fris en monter terug in de raad zoals ook was afgesproken met elkaar. Kelly, fractie, burgerleden en bestuur, bedankt voor het in mij gestelde vertrouwen!

Ik wens iedereen een fantastische zomer toe en hoop u graag weer terug te zien in het volgende politieke seizoen. Op straat, in het gemeentehuis of gezellig bij onze fractievergaderingen

Groetjes, Fred Zoetendaal


Terug naar overzicht