Groene Hart in 2040?!

Door het Programmabureau Groene Hart is begin mei de publicatie ‘Perspectief Groene Hart 2040’ aan de burgemeesters en wethouders van de gemeenten in het Groene Hart aangeboden. De publicatie is een gemeenschappelijke toekomstvisie op het Groene Hart van provincies, gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties. Het is de bedoeling dat gemeenten dit perspectief gebruiken als bouwsteen voor hun Omgevingsvisie.

In juni 2016 werd in de ‘Startnotitie Perspectief Groene Hart’ een proces over de toekomst van het Groene Hart aangekondigd. De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart heeft nu het ‘Perspectief Groene Hart 2040’ vastgesteld. Doel is om de verschillende beleids- en visiedocumenten in het Groene Hart beter op elkaar af te stemmen en om zo gezamenlijk richting te geven aan een duurzame, toekomstbestendige ontwikkeling van het Groene Hart.

In het Perspectief zijn de kwaliteiten van het Groene Hart benoemd en gezamenlijke ambities tot 2040 geformuleerd.

Nieuwsgierig naar de trends en ontwikkelingen in het Groene Hart?

Het ‘Perspectief Groene Hart 2040’ is op te vragen via:http://stuurgroepgroenehart.nl/publish/pages/288852/perspectief_groene_hart.pdf

De Startnotitie Perspectief Groene Hart via:http://stuurgroepgroenehart.nl/publish/pages/301430/startnotitie_perspectief_groene_hart.pdf

Christian Malin (fractielid SvKB)


Terug naar overzicht