Duurzaamheidsplatform 06-12-16

De voorzitster Cora Gijswijt opende de vergadering om 20:00 en heette iedereen van harte welkom, met name Annika uit Rijnsaterwoude, die voor de eerste keer aanwezig is.
Mevrouw Gijswijt gaf een korte terugkoppeling van het evenement 'Hier Opgewekt': dit was goed georganiseerd en informatief. Pepijn Wesselman gaf een terugkoppeling van de demonstratie waterstofauto’s op het terrein van de voormalige vliegbasis Valkenburg. Ook deze demonstratie was interessant en boeiend.

Terugkoppeling werkgroepen:
Werkgroep Energie: geen nieuws.

Werkgroep Groen: Koen Castelein gaf een terugkoppeling van het Groencafé. Daar is gesproken over de mogelijkheden voor subsidie van groenprojecten. Koen heeft de mogelijkheid geopperd dat bedrijven met CFO2 certificaten onze gemeente vergroenen. Via Holland Rijnland is hierover contact gelegd met het ministerie van EZ. Zij staan hier positief tegenover.
Verder heeft Koen een plan voor een groenstrook langs de A4 besproken met Bart Soldaat, de coördinator van de Leader subsidies. Deze was positief, maar het plan is te omvangrijk om hier subsidie voor aan te vragen.
Daarnaast heeft Koen ideeën over een groot park in Braassemerland. Hij organiseert hier samen met iemand anders een werkavond. Het is de bedoeling om mensen bijeen te brengen die meedenken over de invulling van het plan. Margot Radema gaf aan dat er een burgerinitiatief is dat een park wil realiseren bij De Kiem (Het Veense Hout). Henk Elstgeest neemt contact op met Coby de Koning, de initiatiefneemster en koppelt dit terug aan Koen.

Werkgroep communicatie: Het uiterlijk van de website is aangepast. De aanwezigen waren positief over deze verandering. De website wordt nu verder uitgebouwd en vormgegeven. Ook komen de agenda’s en verslagen op de website.
Op de website van de gemeente moet nog een verwijzing komen naar de website van het DZ-platform en naar de facebook pagina. Pepijn Wesselman geeft aan dat het twitteraccount ook actief is en vraagt iedereen die te liken. Verder vraagt Pepijn om activiteiten over DZH aan hem door te geven (kbduurzaam@gmail.com) zodat hij ze op een communicatiekalender kan zetten.
Daarnaast is het verzoek om vergadering van het DZ-platform op de vergaderkalender van de gemeente te zetten. Margot Radema gaat na of dit mogelijk is.

Margot geeft een terugkoppeling van diverse activiteiten van de gemeente.
• Er was een gesprek met Stichting De Schone Stad, die NME-projecten in de gemeente Haarlemmermeer ontwikkelt. Ze hebben ook een project voor scholen over zwerfafval gemaakt. Twee scholen uit Leimuiden hebben hier belangstelling voor. Dit wordt nu als pilot in 2017 uitgevoerd en daarna wordt bekeken of het uitgerold wordt naar andere scholen.
• De gemeente doet mee aan een project van de Omgevingsdienst waarbij in 2017 aan 15 MKB-bedrijven/maatschappelijke organisaties in de gemeente een gratis energiescan wordt aangeboden. Deze scan is niet vrijblijvend: de deelnemer moet wel de maatregelen die worden voorgesteld uitvoeren (binnen een bepaalde marge). Dit willen we koppelen aan de bijeenkomst voor ondernemers georganiseerd door Platform/gemeente en OVA.
• Op maandag 12-12-2016 wordt een voorstel in de raad behandeld om het IKC Hoogmade duurzamer te maken en hiervoor extra geld ter beschikking te stellen.
• Vandaag 06-12-2016 zijn in het college de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties behandeld. Hierin is ook DZH opgenomen. Het belangrijkste punt hieruit is dat de komende 4 jaar 10 miljoen wordt geïnvesteerd in DZH. 10 januari organiseert MeerWonen een stakeholdersbijeenkomst o.a. over duurzaamheid. Het platform (Cora) is hiervoor uitgenodigd en gaat daar naartoe.
• Binnenkort heeft de gemeente een afspraak met Zon op Nederland om te bespreken of er daken van gemeentelijk vastgoed beschikbaar kunnen worden gesteld voor zonnepanelen.
• De DZH-verordening is vastgesteld door de raad en vanaf 1-1-2017 kunnen DZH-leningen worden verstrekt.
• Glasvezel: Hierover is een mail ontvangen met de vraag of er leden van het DZ-platform willen optreden als ambassadeur.
• De gemeente wil beleid opstellen voor laadpalen en zoekt ondersteuning/kennis van leden van het DZH-platform. Volgens de aanwezigen hebben Koos Burgman en Richard de Jeu hier wellicht belangstelling voor. De voorzitster geeft aan dat de wijk Lombok in Utrecht een mooi voorbeeld is van hoe je laadpalen ook kan gebruiken voor het opslaan van elektriciteit opgewekt door zonnepanelen (zie ook uitzending Tegenlicht over Lombok).
• Diftar: de gemeente is n.a.v. het raadsbesluit bezig met de uitwerking van het onderzoek naar de verbetering van de afvalscheiding. Ook wordt er een communicatieplan opgesteld en komt er een locatieplan. Deze stukken komen in het 1e kwartaal van 2017 in de raad.
• Op 14 december is er een informatieavond over DZH voor de raad en andere belangstellenden. Cora Gijswijt vertelt dan waar het DZ-platform mee bezig is. Daarna komt er een presentatie van het bureau Posad over duurzame energietransitie. Posad heeft hier onderzoek naar gedaan voor de regio Holland Rijnland en spitst dit nu toe op de gemeente Kaag en Braassem.

Datum van het volgende overleg: dinsdag 10 januari, 20.00 uur

Christian Malin, fractielid SvKB
 


Terug naar overzicht