Vragen verkiezingen door Leidsch Dagblad

Samen voor Kaag & Braassem geeft antwoord

 

1. Waar kan Kaag en Braassem op bezuinigen?

- Eerst investeren in energiezuiniger maken van gemeentelijke gebouwen zodat er daar winst te behalen is.

- Taakstelling op bepaalde regionale samenwerkingsverbanden strakker hanteren. Tevens de nut en noodzaak van een samenwerkingsverband opnieuw beoordelen.

- Een gezonde bedrijfsmatige blik op bedrijfsvoering binnen het gemeentehuis en eigen samenwerkingsverbanden zoals een Driemaster of Tom in de buurt.

 

2. Waar wilt u extra geld voor uittrekken?

- Voor het verenigingsleven. Verenigingen zijn niet alleen tot stand gekomen om maatschappelijke doelen na te streven en vorm aan te geven. Zij bestaan reeds vanwege een maatschappelijk doel, sport en bewegen of kunst en cultuur. Dit zijn belangrijke onderdelen van onze dorpen.

- Daarnaast willen wij graag nieuwe woonvormen ontwikkelen waar zorgafhankelijke ouderen kunnen wonen en de zorg krijgen die zij nodig hebben. Het liefst in Leimuiden omdat daar nog niet veel mogelijkheden op dit gebied zijn.

- Daar hoort tevens een professioneel ontmoetingscentrum voor mensen met dementie bij.

- Een logeergelegenheid (respijtzorg) voor mensen met een complexe /zware zorgvraag realiseren ( indien mogelijk bij een nieuwe woonvorm of het ontmoetingscentrum of het hospice in een aparte vleugel)

- Wij willen graag dat het Hospice daadwerkelijk gebouwd gaat worden en wij zijn bereid daar geld voor beschikbaar te stellen.

- Groene speelgelegenheden rondom de nieuwe IKC die ook buiten schooltijd gebruikt mogen worden door kinderen.

- Groen en blauw in de wijk en een verzorgd dorpscentrum (planten, bankjes).

- Bewegingsaanbod voor kinderen/volwassenen met een beperking en ouderen.

- Onderhoud wandel- en fietsroutes in het buitengebied.

 

3. Wie zou uw partij naar voren schuiven als wethouder?

- Onze lijsttrekker is beschikbaar voor het wethouderschap.

 

4. Waar in de gemeente wilt u windmolens neerzetten of zonnevelden aanleggen?

- Windmolens zoveel mogelijk inpassen in het landschap. Zonnepanelen langs de snelwegen (tegelijk als geluidsschermen) en op alle daken van bedrijven en woningen. We moeten dit echter in de regio met elkaar oppakken en met elkaar kijken wat de beste plekken zijn. Windmolenparken in de Noordzee bijv.

 

5. Waar in de gemeente mag een nieuw bedrijventerrein komen?

- Voor onze partij is de nut en noodzaak tot aanleg van een nieuw bedrijventerrein nog niet aangetoond. Er zijn wel wensen, bijv in Hoogmade. Maar ook hiervan vinden wij dat niet elke gemeente een of meerdere bedrijventerreinen moet ontwikkelen, liever in regionaal verband grotere terreinen aanwijzen waar ook mogelijkheden zijn voor zwaardere milieu categorieën.

 

6.Is een fusie met Alphen aan den Rijn voor u bespreekbaar?

- Op dit moment is dit niet aan de orde. En de vraag is of Alphen de juiste fusiepartner is…dus nu niet, nee.

 

7. Moet de gemeente weer gaan ‘investeren in stenen’?

- Ja, indien nut en noodzaak tot instandhouding is aangetoond en er grote betrokkenheid is van inwoners bij de voorziening. Natuurlijk ook het efficiënter benutten van huidige gebouwen door ze multifunctioneel te maken en mede daardoor samenwerking tussen verenigingen en clubs te stimuleren.

 

8. Hoe staat uw partij tegenover een nieuw raadsbreed akkoord?

- Wij staan hier op voorhand niet negatief tegenover maar wij kiezen liever voor een andere vorm/opzet. Wij kiezen liever voor een samenwerkingsverband gericht op de taken uitdagingen en problemen waar we de komende jaren mee aan de slag moeten gaan. Met daarnaast een collegeakkoord waarin de doelstellingen en kaders duidelijk omschreven zijn. Hierdoor kunnen we als raad beter besturen en het college controleren op gestelde kaders.

 

9. Stelling: woningbouw moet ook mogelijk zijn buiten de dorpskernen.

- Ons standpunt is dat er in principe niet buiten de  door de provincie bepaalde grenzen gebouwd mag worden Echter er zijn dorpen waar wel degelijk ruimte moet zijn om buiten deze “contour” te bouwen, Hoogmade is er daar één van. Elke aanvraag tot ontwikkeling  zal goed beoordeeld moeten worden op nut en noodzaak in het kader van leefbaarheid.

 

10. Stelling: arbeidsmigranten kunnen het beste worden gehuisvest buiten de dorpskernen.

- Arbeidsmigranten kunnen wat ons betreft in en buiten dorpskernen gehuisvest worden. Het gaat erom hoe we deze mensen laten wonen. Niet in grote aantallen wooncontainers bij elkaar met vele bewoners maar in kleine samenlevingsverbanden bij elkaar in bestaande woningen of op kleinschalige terreinen.

 

11. Stelling: nieuwe woningbouw binnen de geluidscontour van Schiphol is niet wenselijk. de vaststelling van de Beleidsregel wonen en vliegen 20 Ke-contour stemmen.

- Geluidloos zal er nergens gebouwd kunnen worden, dus er zal goed gekeken moeten worden naar waar er nog gebouwd kan worden. Echter het kan niet zo zijn dat er binnen deze contour straks wel gebouwd gaat worden en dat nieuwe bewoners dan geen recht van klagen meer hebben als er een toename is van vliegverkeer en geluid. Wij zullen tegen de vaststelling van de Beleidsregel wonen en vliegen 20 Ke-contour stemmen.


Terug naar overzicht