Verkiezingsprogramma SvKB 2022


Inleiding

 

Voor je ligt het programma van Samen voor Kaag en Braassem (SvKB) voor de verkiezingen van maart 2022. De afgelopen vier jaar hebben wij gewerkt met een agenda, die was gebaseerd op de samenwerking tussen de partijen in Kaag en Braassem. Dit heeft veel goeds gebracht voor onze gemeente en de inwoners en veel zaken zijn gerealiseerd. Als we de dingen die nog níet zijn afgerond of die anders hadden gekund afzetten tegen de dingen die wél goed zijn verlopen, gaan wij in ieder geval vol vertrouwen de nieuwe periode in. Financieel staat de gemeente er ondertussen veel beter voor. Ook dit biedt weer meer kansen om nieuwe ambities waar te maken.

 

Dé lokale partij

Samen voor Kaag & Braassem is een échte lokale politieke partij. Wij zijn niet gebonden aan een landelijke partij of aan een maatschappelijke of religieuze stroming. Wij zíjn lokaal, denken lokaal en doen lokaal. De afgelopen raadsperiode heeft SvKB zich met een wethouder, zes raadsleden en drie burgerleden voor je ingezet. Een mix van jong en oud, vrouw en man, met denkwijzen zowel links als rechts en uit het midden. Een mooie weerspiegeling van onze inwoners. 

Er zijn al met al nog genoeg uitdagingen voor de komende vier jaar. Behouden we de agrarische invulling, welke koers gaan we varen met betrekking tot onze gezondheid en de recreatie, hoe pakken we de woningnood aan en mag er bijvoorbeeld nog meer worden gebouwd? De economie: hoe stimuleren we vernieuwing? En dan nog de klimaatbeheersing: groen en blauw versus noodzakelijke milieueisen; vinden we daarin een mooie modus?

We laten in dit verkiezingsprogramma zien waar we als SvKB staan en wat we willen. Hoe? In ieder geval door te blijven samenwerken: met de omliggende gemeenten en regio’s, maar meer nog: met jou als inwoner. Betrokkenheid van burgers en organisaties vormt de toverformule van bijna elke gemeente. Die betrokkenheid komt ook terug in het sluiten van bijvoorbeeld raads- en coalitieakkoorden. We staan open voor de mening wat jij als inwoner van Kaag en Braassem wil met de gemeente.

Benieuwd naar waar wij als SvKB voor staan en ons hard voor willen maken? Blader snel door.

 


Meedoen en verbinden: nog meer als het aan ons ligt

 

Inspraak en participatie

SvKB staat vierkant achter inspraak – ruimte geven voor de mening van anderen – en participatie: nadrukkelijk anderen uitnodigen om mee te doen en mee te denken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het Sportpad in Roelofarendsveen. Ook ben je welkom bij onze fractievergaderingen. We zijn voor duidelijke en begrijpelijke communicatie, vooral naar jou als inwoner. We weten: samenwerken is een lerend proces. Niet iedereen wil hetzelfde en dat kan ook niet altijd. Een belangrijke voorwaarde voor participatie is wederzijds vertrouwen tussen inwoners en gemeentebestuur. Daar willen wij ons dan ook hard voor maken.

 

Burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven, zoals de Family Factory in Leimuiden en verschillende natuurprojecten, moeten we koesteren. Die zijn waardevol. Heel belangrijk om deze initiatieven meteen – voor iedereen duidelijk – te beoordelen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Enthousiasme koppelen aan realisme geeft een eerlijkere kans op realisatie. We maken ons hard om de komende vier jaar in totaal € 200.000 uit te trekken voor meer van dergelijke burgerinitiatieven.

Op cultureel gebied hebben we al veel bereikt; denk aan de Alkeburcht, Ignatiusschool en het oude Bonaventuracollege, waar ruimte is voor culturele activiteiten. SvKB blijft op cultureel gebied zoveel mogelijk initiatieven bevorderen en belonen. Immers: een gezond lichaam kan niet zonder een gezonde geest. Cultuurverenigingen zoals muziek-, toneel-, jongeren- en ouderenverenigingen zijn maatschappelijk heel belangrijk. Ook voor het welbevinden van onze inwoners.

 

Meedoen en verbinden – concreet voor de toekomst

 • duidelijke en begrijpelijke communicatie naar de inwoners toe
 • burgerinitiatieven koesteren en direct toetsen op haalbaarheid én uitvoerbaarheid
 • de komende vier jaar € 200.000 uittrekken voor burgerinitiatieven  

 


Waar en hoe gaan we wonen?

 

Kaag en Braassem ontwikkelt zich en groeit als gemeente. Dat betekent meer inwoners, woningen, winkels en voorzieningen. Natuurlijk moet je daarbij alle belangen zorgvuldig afwegen. Hoeveel procent sociale woningbouw, blijven woningen voor jongeren nog wel betaalbaar, moeten we niet kijken naar alternatieve woonvormen, zijn er prikkelarme woningen nodig?

 

Sociale en alternatieve woningbouw

Voor wat betreft de sociale woningbouw: minimaal dertig procent moet gehandhaafd blijven, vinden wij. SvKB wil in gesprek met de woningcoöperaties om af te spreken méér te gaan bouwen.

Ook staan we open voor plannen voor alternatieve woonmogelijkheden. Denk aan tiny houses, zelfbouw- en waterwoningen, maar ook aan kleinere woningen en betaalbare woningen voor jongeren, waar zij al dan niet tijdelijk kunnen blijven wonen. Het mag allemaal wel wat diverser en daar willen we ons ook hard voor maken. Ook qua invulling: want waarom alleen appartementenblokken voor 55-plussers? Liever zien wij woonmogelijkheden voor diverse groepen inwoners. Gewoon door elkaar heen, met vooral de gedachte dat woningen later weer door andere doelgroepen bewoond kunnen worden.

En over woningen kopen gesproken: we zijn voor alle mogelijkheden om speculatie tegen te gaan, én voor meer lokaal toewijzen van woningen.

 

Natuur-inclusief

Dus bouwen? Ja. Maar dan wel natuur-inclusief. Groenvoorstellen moeten serieus worden genomen, zodat ook de nieuwe woongebieden groen en leefbaar blijven. Sowieso is het belangrijk dat vergroening in wijken wordt gestimuleerd - ook in bestaande. We moeten ons immers aan het veranderende klimaat aanpassen.

De uitbreiding van het woningbestand moet vooral gevonden worden in transformatiegebieden (gebieden waar een ingrijpende ontwikkeling plaatsvindt). Kleine dorpen moeten aan de randen kunnen uitbreiden. Ook willen we – voor de langere termijn - kijken naar andere ruimte om te bouwen. We kijken daarbij goed waar het kán. Dichtbouwen is geen optie. Het Groene Hart moet wel groen blijven.

 

Bouwhoogte

Wat betreft de bouwhoogte vinden wij dat die moet passen bij de identiteit van de woonkern. We willen voor nieuwe appartementengebouwen best de hoogte in (zodat we minder in het groen hoeven te bouwen), maar niet torenhoog.

 

Wonen – concreet voor de toekomst

 • minimaal dertig procent sociale woningbouw
 • stimuleren van alternatieve woonmogelijkheden, zoals tiny houses, zelfbouw en waterwoningen
 • eventueel tijdelijk te bewonen, betaalbare woningen voor jongeren
 • niet bouwen voor aparte doelgroepen, maar divers en door elkaar heen
 • nieuwe woongebieden moeten groen en leefbaar blijven
 • bouwhoogte moet passen bij de identiteit van de woonkern
 • tegengaan van speculatie

 


Gezond 100 worden in Kaag en Braassem: preventie is de sleutel

 

Het ‘sociale domein’ – ofwel het stuk dat zich richt op de sociale kant van de maatschappij (o.a. zorg, werk en jeugd) – is een van de grootste posten in onze begroting. Afgelopen jaar alleen al 29 miljoen. Een van de grootste uitdagingen in Nederland en dus ook in Kaag en Braassem is om de vraag naar zorg te verkleinen. Dat is best mogelijk, mits er meer aandacht is voor bijvoorbeeld preventie. SvKB ziet graag dat we allemaal meer gaan doen aan preventief gezond blijven én positief gezond blijven: een methode, waarbij je leert omgaan met de uitdagingen in je leven.

 

Ouder worden: regie in eigen handen

Daarnaast moeten we ons bewust zijn (of maken) van het feit dat we in ons leven een aantal fases doormaken. Vele toekomstplannen regel je zelf al (denk aan: zaken voor gezinsuitbreiding en bijvoorbeeld huisaanpassingen qua veiligheid). En word je ouder, dan moet je nadenken over zaken als: wat heeft je huis nodig om het mogelijk te maken om langer thuis te kunnen blijven wonen. Wat kun je daarbij zelf doen? Waar stopt het gesprek over eigen verantwoordelijkheid en gaat het over naar de gemeentelijke verantwoordelijkheid als een WMO? SvKB vindt dat we het daar over moeten hebben.

 

Sport en bewegen

SvKB zet ook in op sport en bewegen. Dit is van essentieel belang, voor iedereen van 0 tot 100 jaar. We zijn daarom blij met ál onze sportverenigingen. Fysiek bewegen zorgt voor een gezond lichaam en dat is belangrijk. Maar niet alleen dat. Het gaat ook om aanpassingen in leefstijl, gezonder eten en drinken. Wat ons betreft mag het broodje bal in de kantine gewoon blijven als er ook een keuze komt voor gezondere snacks. En er mogen nog meer openbare trainingstoestellen komen. Die kunnen helpen om meer buiten te gaan bewegen. Elk dorp zou zo’n plek moeten hebben. Het reeds ingevoerde sportakkoord kan hieraan bijdragen.

 

Schiphol

Dan nog iets anders. De luchthaven is een belangrijke werkgever in de directe omgeving. Wel ondervindt een groot deel van onze inwoners veel hinder van geluidsoverlast en de uitstoot van verbrandingsresten en fijnstof. Dat is een grote zorg. SvKB vindt het noodzakelijk dat de gemeente, samen met de gemeenten om ons heen, nóg meer invloed krijgt bij toekomstige ontwikkelingen zoals geluidsreductie, verminderen uitstoot van verbrandingsresten en nachtvluchten.

 

Gezond blijven – concreet voor de toekomst

 • Svkb wil dat de gemeente zich in 2022 aansluit bij de Jongeren Op Gezond Gewicht-gemeenten. (De JOGG-aanpak: de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien structureel gezonder maken: gezond eten, genoeg bewegen en goed slapen.)
 • iedereen stimuleren meer te gaan bewegen, en zeker ook ouderen. Openbare trainingstoestellen kunnen helpen om meer buiten te gaan bewegen. Elk dorp zou zo’n plek moeten hebben.
 • ondersteunen van eigen initiatieven (van inwoners/buurten/wijken) op het gebied van sporten (voor jong én oud)
 • schoolpleinen zoveel mogelijk omvormen tot openbare en vooral ook uitdagende groene speelplaatsen: natuurspeelplekken voor multifunctioneel gebruik
 • ouderen stimuleren en ondersteunen de regie te nemen in beslissingen om langer thuis te blijven wonen
 • de krachten bundelen met andere gemeenten en samen een vuist maken tegen Schiphol t.b.v. het terugdringen van geluidshinder en fijnstof

 


Samenwerken: ja, fuseren: nee!  


Kaag en Braassem: eigen karakter

Kaag en Braassem heeft zijn eigen dynamiek met elf dorpen. Van het dichter bebouwde Roelofarendsveen en Oude Wetering naar het open karakter van Rijnsaterwoude en veel ertussenin. In onze regio staan wij bekend om ons plattelandskarakter. SvKB is zeker toekomstgericht, maar wil die eigenheid graag behouden. En dus bewaken we bewust onze belangen, dat is nodig tussen de krachten van steden als Leiden en Alphen aan den Rijn. Afgelopen jaren zijn er gesprekken gevoerd over al dan niet fuseren. Dat gaan we niet doen, is ons standpunt.

 

Meer regie voor een sterkere positie

Maar samenwerken met buurgemeenten biedt ons ook kansen. Bijvoorbeeld bij het invullen van het steeds weer toenemende takenpakket van gemeenten door de overheid. We besteden sommige gezamenlijke werkzaamheden al uit. Dat geldt ook voor samenwerken met andere regio’s, zoals Rijn en Veenstreek (Alphen, Nieuwkoop en Kaag en Braassem), waarbij we als één sub-regio samen optrekken binnen grotere samenwerkingsverbanden, zoals Holland Rijnland, Veiligheidsregio Hollands Midden en de Regionale Dienst Openbare Gezondheid. Zo blijven we slagvaardig en flexibel. Zolang onze eigenheid hier maar niet in het geding komt.

Zoals altijd zitten hier twee kanten aan. Ja, we staan samen sterker, maar ja, soms moet je ook middelen. SvKB is voor samenwerken, maar we maken ons sterk voor méér regie binnen die regionale verbanden. Je mag als kleine, maar belangrijke speler best een krachtige stem hebben. Het doel zou moeten zijn: een sterkere positie in onze regio.

Binnen de eigen gemeente is het essentieel dat we – onder meer middels dorpsraden en toekomstige wijkraden – elkaar op de hoogte houden en met elkaar blijven praten.

Onze insteek is: lokaal waar ’t kan en regionaal waar ’t moet.

 

Samenwerken – concreet voor de toekomst

 • een sterkere positie krijgen in onze regio
 • regionaal meer de regie nemen, onze eigen positie veiligstellen
 • samenwerken: ja, maar met behoud van ons eigen karakter
 • binnen de gemeente blijven praten met elkaar, middels (dorps- of wijk)raden 
 • lokaal waar ’t kan en regionaal waar ’t moet
 

Gastvrij en recreatief

 

Sociaal

We willen als Kaag en Braassem gastvrij zijn. Er is bij ons ruimte voor goedwillenden en andersdenkenden. We verwachten daarvoor terug dat men meedoet in onze samenleving, respect heeft voor onze manier van leven en voor de gewoonten en gebruiken van anderen.

 

Fijn recreëren

Maar ook op recreatieniveau willen we gastvrij zijn. Als recreatiegemeente nodigt ons landschap met het vele water uit tot ontspannen en fijn recreëren. Voor onze eigen inwoners, voor de dagtoerist en voor gasten die hier een langere tijd verblijven. En daar heb je meer overnachtingsmogelijkheden (op het land en aan/op het water) voor nodig. Net als goede, vrij liggende wandel- en fietspaden, vaarroutes, voldoende horeca- en theatermogelijkheden en het intensiever gebruik maken van bestaande parken of ander groen. In recreatiemogelijkheden in álle dorpen mag wat ons betreft nog wel meer worden geïnvesteerd.

SvKB staat voor uitbreiding van vrij liggende wandelpaden (met minimaal één kilometer per jaar) en van fiets- en ruiterpaden. Ook moeten bestaande wegen om te wandelen – om een ommetje te maken - veiliger worden gemaakt. Ook vinden we dat moet worden gekeken naar waar langs de Braassem meer strandjes kunnen worden ontwikkeld. Het recreatiebudget zou daarom met € 100.000 per jaar omhoog moeten. De nadruk ligt bij alles wel op dat het past in de omgeving.

Om goed en fijn te kunnen recreëren in een waterrijk gebied als het onze, heb je een tweede sluis als ontsluiting naar de Braassem echt nodig. De ontwikkeling van die tweede sluis willen we dan ook nog deze raadsperiode gerealiseerd hebben. Ook zien we nog veel meer kansen voor samenwerking tussen recreatie, boeren en land- en tuinbouw. We geloven dat we onze mooie natuur nog op veel meer manieren kunnen inzetten. 

 

Recreatie – concreet voor de toekomst

 • uitbreiden van vrij liggende wandelpaden: minimaal één kilometer per jaar
 • het veiliger maken van bestaande wandelwegen (denk aan ommetjes)
 • uitbreiden van fiets- en ruiterpaden
 • meer strandjes langs de Braassem
 • verhogen van het recreatiebudget met € 100.000 per jaar.
 • ontwikkelen van de tweede sluis binnen de komende vier jaar
 • bevorderen van samenwerking tussen recreatie, boeren en land- en tuinbouw

 


Groene omgeving moet groen blijven

 

Natuur op de balans zetten

We hechten waarde aan de natuur om ons heen, maar we kunnen die waarde niet concreet afzetten tegen andere waarden in ons leven. Daarom moeten we de natuur van Kaag en Braassem op de financiële balans gaan zetten. Zo maken we de waarde van de natuur tastbaarder en kunnen we ermee gaan rekenen. Deze aanpak wordt al wereldwijd ingezet en ondersteund door organisaties als WNF, IEMA en sinds kort de VN.

 

Verbind de dorpen met groen

Samen voor Kaag en Braassem staat voor Blauw (meren en rivieren die onze dorpen met elkaar verbindt) en Groen (het agrarische, landschappelijke gebied). Verder bestaat onze gemeente uit elf (losliggende) dorpen. We zijn een recreatieve gemeente, maar fietsen en wandelen zijn nu nog te veel in versnipperde delen verspreidt. Met het Leidse Singelparkproject in gedachten zou ook in onze gemeente iets bedacht kunnen worden om de dorpen in een parkachtige setting met elkaar te verbinden. Denk aan: een landschapsarchitectuurplan, dat dorpen met groen meer met elkaar gaat verbinden. Zodat fietsen en wandelen veel meer een beleving kan zijn in plaats van van A naar B te gaan. Dit is een plan met een ontwikkelperiode van misschien wel twintig jaar. SvKB wil in de komende raadsperiode een participatietraject opstarten met de inwoners en belanghebbenden om te kijken of deze wens werkelijkheid kan worden. In dit verhaal past ook dat SvKB in de komende raadsperiode het bomenbestand wil verdubbelen.

 

Multifunctioneel groen bij nieuwbouw

Graag zien we dat bij nieuwbouw wordt nagedacht over het combineren van groen. Zodat je op verschillende plekken stukken natuur realiseert voor multifunctioneel gebruik.

 

Groenontwikkeling – concreet voor de toekomst

 • met participatie onderzoeken of het landschapsarchitectuurplan ‘verbind de dorpen door groen aan elkaar’ realiseerbaar is
 • onderzoeken of hiervoor Europese, landelijke of provinciale subsidies beschikbaar zijn (o.a. Holland Rijnland groenfondsgelden)
 • het bomenbestand in de komende raadsperiode verdubbelen
 • bij nieuwbouw multifunctionele natuurplekken realiseren

 


Hoe houden we het leefbaar en duurzaam? 
(ook voor onze (klein)kinderen)

 

Groen en Blauw, dat zíjn wij!

Onze gemeente is waterrijk en omgeven door mooie, groene polders. Als de afgelopen coronatijd – met eindeloze wandelingen in onze eigen omgeving - ons één ding heeft geleerd, dan is dat wel dat we ons open landschap in het Groene Hart zo veel mogelijk zo moeten laten. Wij zeggen: laten we zuinig zijn op ons gebied, je kunt het immers maar één keer verpesten.

 

Leefbaarheid

De leefbaarheid in de elf dorpen van de gemeente Kaag en Braassem heeft voor Samen voor Kaag en Braassem een hoge prioriteit. Bruggen, wegen, maar ook losse stoeptegels, openbaar groen en wat de beste plekken zijn voor de GFT-bakken: de openbare ruimte - onze directe omgeving - moeten we goed onderhouden. Voor de komende raadsperiode willen wij hier extra geld voor vrijmaken. Ook willen wij het programma ‘Groen & Doen’ extra onder de aandacht brengen: adopteer je eigen straat om deze onkruid- en vuilvrij te houden. Zodat steeds meer inwoners hiervoor worden warmgemaakt.

 

Duurzaamheid en het klimaat

SvKB staat vierkant achter het streven naar duurzaamheid. En daarmee bedoelen we meer dan cijfers en politieke uitspraken. Wij denken dat we, als gemeente én als inwoners, nóg meer kunnen doen om onze wereld duurzamer te maken.

We hebben te maken met een energietransitie. Dat wil zeggen: meer inzetten op elektriciteit en minder op gas, en in totaal minder energie verbruiken door isoleren en gebruiken van nieuwe technieken. Daar gaan we met z’n allen naartoe, ook regionaal. En daar moeten we ook op zijn voorbereid. Want het is nodig om anders om te gaan met energie, als we de toekomst van volgende generaties niet willen verpesten.

SvKB voelt de plicht om hier zo verantwoordelijk mogelijk mee om te gaan. De gemeenteraad heeft uitgesproken in 2030 voor minstens de helft energieneutraal te willen zijn en in 2040 voor de volledige honderd procent. Een zware opgave die misschien niet helemaal haalbaar is, maar we gaan minstens voor benaderbaar. Dat begint al met de stelling “wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken”. We willen onze inwoners hierbij graag praktisch en actief helpen. Dat wil zeggen: hen nóg beter informeren over wat er allemaal mogelijk is om de eigen woning te verduurzamen. Denk aan: spouwmuurisolatie of infraroodcamera’s in plaats van constante buitenverlichting. SvKB stimuleert dit graag, bijvoorbeeld met een duurzame-bouwloket en subsidieprogramma’s.

 

Niet tegen elke prijs

Regionaal is het eerste voorstel al naar de raad toegekomen. Dit heeft tot scherpe discussies en afwegingen geleid, waarna het voorstel is teruggestuurd naar het regionale overleg - met tal van kanttekeningen en verbetervoorstellen.  Het rijk en de provincie hebben met hun duurzaamheidsbeleid een grote vinger in de pap, zij willen bijvoorbeeld geen windturbines in het Groene Hart. SvKB is daar ook geen voorstander van, maar áls het dan zou moeten, dan wel op een verantwoorde manier: veilig en met de minste impact. SvKB is vóór klimaatmaatregelen, maar niet tegen élke prijs. Zo mogen ze niet ten koste gaan van gezondheid van inwoners en blijven we kritisch met betrekking tot de aantasting van het open landschap.

Het terugdringen van de CO2-uitstoot en het aanpassen aan de nieuwe, natuurlijke omstandigheden kunnen we ook zélf stimuleren. Meer afvalrecycling, initiatieven op het gebied van het opwekken van alternatieve energie: over al deze – en nieuwe – zaken willen we graag met elkaar actieplannen maken.

Meer goede voorlichting is nodig. We willen inwoners nog meer gaan stimuleren om te gaan besparen, om alternatieve energiebronnen aan te boren en om (lokaal) te vergroenen. Denk aan vergroening van platte daken, het onttegelen van tuinen, regentonnen in de tuin, zwerfafval bestrijden en adopteren van openbaar groen (programma ‘Groen & Doen’).

Ook discussiëren we graag verder over de voor- en nadelen van zonnepanelen op onrendabele en leeg liggende tuinbouwgebieden. Liever leggen wij eerst de daken vol. Ook willen we bedrijven nog effectiever gaan voorlichten over hoe zij hun eigen energiebesparingsbijdrage kunnen vergroten.

 

Samen met boer en natuur

Zeg je natuur, dan zeg je polders en landbouw. Anno 2022 staat de agrarische bedrijfsvoering onder grote druk. Veehouders en akkerbouwers hebben al jaren te maken met een teruglopend inkomen. Nu komen daar allerlei (extra) overheidsmaatregelen overheen die de ondernemers voor een nieuwe uitdaging plaatsen. We noemen: CO2-uitstoot, stikstofreductie, waterberging en piekbelasting bij wateroverlast. Dit kan invloed hebben op ons landschap.

Voor de gemeente Kaag en Braassem is het essentieel dat de agrariërs wel kunnen blijven functioneren. Zij houden ons landschap in stand en mede dankzij hen leven wij in het mooie Groene Hart. SvKB vindt dat de gemeente een agrarisch regisseur natuur en landbouw moet aanstellen om de lokale ondernemers te begeleiden bij de hervorming van hun agrarische onderneming. En om hen te helpen bij de wirwar aan regelgeving omtrent huidige en toekomstige mogelijkheden. Hiervoor willen we nauwer samenwerken met organisaties als LTO (land- en tuinbouworganisatie) Nederland. 

 

Leefbaarheid – concreet voor de toekomst

 • extra geld naar het onderhoud van de zogenaamde openbare ruimte, onze directe omgeving (denk aan bruggen, wegen, maar ook losse stoeptegels, openbaar groen en bijvoorbeeld plekken voor de GFT-bakken)
 • stimuleren van Groen en doen: adopteer je eigen straat en houd die onkruidvrij

 

Duurzaamheid – concreet voor de toekomst

 • anders omgaan met energie: ja
 • windturbines: liever niet
 • een duurzaam bouwloket: om bewoners optimaal te informeren wat er mogelijk is in en rondom hun eigen huis en het terug brengen van de eigen energiebehoefte
 • betere voorlichting voor bedrijven hoe zij meer energie kunnen besparen
 • het opwekken van alternatieve energie stimuleren (subsidies)
 • zonnepanelen liever op daken dan in groen
 • aanstellen van een agrarisch regisseur natuur en landbouw
 

Onderwijs toekomstproof

 

Nieuwe scholen

In het basisonderwijs zijn er de afgelopen jaren veel veranderingen doorgevoerd, onder meer in Leimuiden, Hoogmade en Roelofarendsveen Zuid. De scholen daar werden vernieuwd en bijna energieneutraal gemaakt. IKC – ofwel Integraal Kind Centrum, met basisschool met voor/naschoolse opvang, kinderdagverblijf etc.– is allang geen nieuw woord meer. In Woubrugge is de eerste aanzet gegeven – verdere realisatie staat op de planning - en ook in Roelofarendsveen en Oude Wetering is men al planmatig bezig. Die plannen hebben een overlap met de nieuwe plannen voor het Sportpad. Voor Rijnsaterwoude is besloten ook daar het basisonderwijs te behouden, oplevering vindt plaats in 2022. Voor het dorp een belangrijke keuze. Zoals gezegd moeten schoolpleinen wat ons betreft zoveel mogelijk worden omgevormd tot openbare speelplaatsen, liefst uitdagende natuurspeelplekken, voor multifunctioneel gebruik.

Deze vooruitgang zetten we door in meerdere dorpskernen, als het aan SvKB ligt. We voelen de verantwoordelijkheid om (aan) nieuwe scholen te bouwen. Dat is nodig voor de toekomst.

 

Scholen – concreet voor de toekomst

 • realiseren van IKC’s in Woubrugge en aan het Sportpad Roelofarendsveen
 • vernieuwen van basisscholen in andere dorpen
 • schoolpleinen omvormen tot openbare speelplaats, liefst uitdagende natuurspeelplekken, voor multifunctioneel gebruik

 


Ondernemen

 

Ondernemerschap en werkgelegenheid

Voor een levendige samenleving is gezond ondernemerschap heel belangrijk.  Van oudsher zijn onze dorpen doorspekt met ondernemers. Van landbouw, tuinbouw en middenstand tot aan (grotere) bouw-, transport- en scheepsbouwbedrijven. Dit biedt veel werkgelegenheid. Ook zijn bedrijven belangrijk bij de ondersteuning, financieel of maatschappelijk, van vrijwilligersorganisaties. We gaan graag in discussie over nieuwe ontwikkelingen in het bedrijfsleven en zien kansen voor nieuwe economieën. Maar voor een datacentrum of milieubelastende ondernemingen is hier geen plaats.

 

De bedrijfsterreinen

Goed bereikbare bedrijfsterreinen zijn nodig. Voor de bedrijven, maar ook voor ons klimaat. Door goede bereikbaarheid, bewegwijzering, en het wegenonderhoud van bedrijfsterreinen maak je zo weinig mogelijk overtollige verkeersbewegingen. We ondersteunen bedrijventerreinen waar het nodig is voor onze eigen ondernemers, maar willen daar wel behoedzaam mee om gaan.

Wat betreft de arbeidsmigrantenhuisvesting volgen we de beleidsregels. We staan achter het morele standpunt ‘ieder een eigen kamer’. Tijdelijke opvang op bedrijfsterreinen zou hiervoor een oplossing kunnen bieden.

 

Verduurzaming en vergroening

Ook op de bedrijfsterreinen is nog een inhaalslag te maken. Groene daken, zonnepanelen op daken, opvang en vasthouden van regenwater, diversiteit in bermbeplanting en beheer zijn maar een paar voorbeelden waar we samen aan willen werken. SvKB wil dat het college deze uitgangspunten stimuleert en ondersteunt.

 

De gemeente als bedrijf

Behalve een publiekelijke organisatie is de gemeente óók een bedrijf. Regelmatig moet er, zoals ook in het bedrijfsleven wordt gedaan, onderzoek worden gedaan naar de bedrijfsvoering. Wordt er nog efficiënt gewerkt, worden de termijnen van reageren gehaald, kan het werk wel gedaan worden met het aantal medewerkers, wordt er te veel uitbesteed of niet genoeg? Dit mag – als volgende stap naar professionalisme en transparantie - wat ons betreft nog inzichtelijker.

 

Ondernemen – concreet voor de toekomst

 • ondernemers zijn én blijven belangrijk voor Kaag en Braassem
 • stimuleren van nieuwe economieën en nieuwe ontwikkelingen in het bedrijfsleven
 • maar niet te koste van alles (geen milieubelastende ondernemingen, grote datacenters)
 • bedrijfsterreinen moeten goed bereikbaar zijn
 • tijdelijke opvang arbeidsmigranten eventueel op bedrijfsterreinen
 • stimuleren van vergroening en energiebesparing op bedrijfsterreinen (denk aan zonnepanelen op daken, regenwaterbeheer)
 • ook ons eigen ‘bedrijf’ (de gemeente) regelmatig als bedrijf onder de loep nemen.

Terug naar overzicht