Verkiezingsprogramma SvKB, samen op weg

Samen op weg

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Samen voor Kaag & Braassem voor de verkiezingen van maart 2018. Wij willen in de gemeente werken aan zes pijlers, die voor ons centraal staan: Groen, Blauw, Gastvrij, Leefbaar, Duurzaam en Participatie.

Voor Samen voor Kaag & Braassem komen de inwoners voor ons op de eerste plaats.

 

Introductie

Het Nederlandse politieke systeem draait om vertrouwen. De kiezers vertrouwen hun stem aan vertegenwoordigers in de gemeenteraad, Provinciale Staten of Tweede Kamer. Zij vertrouwen erop dat hun vertegenwoordigers de volgende jaren besluiten zullen nemen in het verlengde waarop zij zijn verkozen. Indien de concrete punten in de campagne niet aan de orde zijn gekomen, dan nog gaan de kiezers er vanuit dat in de geest van de uitgangspunten zal worden besloten. Die uitgangspunten, die waarden, liggen vast in een verkiezingsprogramma. Dat verkiezingsprogramma ligt nu voor u.

 

Keuzes

Het belangrijkste in de politiek is het maken van keuzes, want niet alles kan in één keer worden geregeld. Soms is het te duur, soms te complex en dan kan het ook nog eens botsen met andere uitgangspunten. Een politieke partij moet daarom kiezen. En Samen voor Kaag & Braassem durft die keuzes te maken, omdat wij de enige echte lokale partij in de gemeente Kaag en Braassem zijn.

 

Lokale partij

Samen voor Kaag & Braassem is een lokale partij; wij zijn niet vast geklonken aan een landelijke partij, niet gebonden aan een maatschappelijke of aan een religieuze stroming. Bovendien zijn we niet semi-verbonden met de landelijke politiek door afsplitsing of door naamswijziging. Wij zijn wat we zeggen te zijn: een echte lokale politieke partij, ontstaan uit Gemeentebelang en Vereniging Mooi Alkemade.

De leefbaarheid in de elf dorpen van de gemeente Kaag en Braassem heeft voor Samen voor Kaag & Braassem een hoge prioriteit. De inwoners komen voor ons op de eerste plaats. De belangen van inwoners, bedrijven en gemeente zetten wij af tegen de onze pijlers: Groen, Blauw, Gastvrij, Leefbaar, Duurzaam en Participatie.

Wij zetten ons in voor ons milieu, voor het groen in de buurt, de wijk, het dorp.

Als waterrijke gemeente willen wij dat onze waterwegen uitnodigend zijn voor bezoekers. Zo moet de gemeente zich als toeristische gemeente presenteren met veel mogelijkheden om te genieten van de oude dorpen, het mooie groen en het machtige blauw.

Concreet betekent dit dat wij staan voor aanleg en onderhoud van aanlegplaatsen, terrassen in de dorpen, en overnachtingsmogelijkheden in de dorpen, het liefst kleinschalige hotels, pensions, natuurhuizen en B&B’s.

Wij zijn tegen de grootschalige aantastingen die voor Groen en Blauw dreigen, zoals bebouwing langs de Drecht, de Ringvaart of de Wijde Aa waar de natuur beschermd moet worden. Wij zijn tegen de aanleg van nog meer bedrijventerreinen zolang de bestaande terreinen niet helemaal vol zijn en geen nieuwe uitplaatsingen en uitbreiding van veestallen of tuinderijen in het open landschap.

 

Verbinding

Wij kiezen voor verbinding, Samen met agrariërs, ondernemers en inwoners komen wij gezamenlijk tot die recreatieve ontwikkelingen die ervoor zorgen dat onze gemeente aantrekkelijk blijft, gebaseerd op respect voor onze wateren, natuurbeleving, open landschap en last but not least samenleven in het Groene Hart.

Het zijn keuzes van de lokale politieke partij Samen voor Kaag & Braassem. Soms moeilijk, maar wel keuzes met in het achterhoofd de inwoners van de dorpen. En keuzes die we voor een hele periode maken, want wat wij vragen is het vertrouwen van de kiezers om er vier jaar hard tegenaan te gaan. In het college als het kan, in de oppositie als het moet. Want besturen willen we, maar niet tegen elke prijs. Wij zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Dat was zo. Dat blijft zo.

Samen met de inwoners willen we op weg gaan. Initiatieven op gang helpen, meewerken met ideeën van inwoners. Zij moeten meer invloed krijgen op het inrichten van hun eigen leefomgeving. Maar dan wel onder begeleiding van de gemeente. Participatie mag niet verworden tot het recht van de sterkste.

 

Toekomst

Die weg beperkt zich niet tot de komende raadsperiode van vier jaar. Wat wil Samen voor Kaag & Braassem in de toekomst met de gemeente? Omgeven door grote en middelgrote steden als Leiden en Alphen moeten wij onze positie duidelijk markeren als een plattelandsgemeente. Dat zijn we en dat willen we ook blijven. Toch zal in de toekomst de druk toenemen om samen te gaan met andere gemeenten, omdat het inwonertal van Kaag en Braassem te klein is om een goed toegeruste gemeentelijke overheid in stand te houden. Zeker met het toegenomen takenpakket is de omvang van een gemeente van groot belang. De vraag die we moeten beantwoorden is of en met wie we willen samengaan. Nu we nog zelf de regie in handen hebben, kunnen we zelf een antwoord op die vraag geven: Een plattelandsgemeente zijn wij en dat willen we blijven.

 

Groen

Onze gemeente is onderdeel van het Groene Hart. Van oudsher heeft onze gemeente veel groen. Het open landschap is uniek en dat moet zo blijven. Dat was, is en blijft de inzet van Samen voor Kaag & Braassem. De bijzondere natuurlijke en recreatieve waarden moeten behouden blijven en waar mogelijk worden versterkt.

Het Groene Hart vormt door zijn gevarieerde en overwegend landelijke karakter een tegenpool voor het stedelijke gebied eromheen. Het Groene Hart is het Central Park van de omliggende steden Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

De boodschap van Samen voor Kaag & Braassem is dan ook: bouw het Groene Hart niet vol. Laten we zuinig zijn op ons gebied. We zeggen het regelmatig: je kan een gebied maar een keer verpesten.

Natuurlijk is er voor de energietransitie, waterhuishouding en woningbouw ruimte nodig. Maar sluit die bouwactiviteiten aan bij de randen van de omliggende steden en aan de randen van onze dorpen. Het Groene Hart is in 2004 aangewezen als Nationaal Landschap, maar sinds 2011 wordt dit niet meer ondersteund. Wij vrezen vergaande aantasting van het gebied dat wij juist willen koesteren.

 

Onze concrete punten

Bouwen binnen de bebouwde kom; voor eigen jeugd, ouderen en nieuwkomers

Stimuleren van nieuwe woonvormen voor ouderen die afhankelijk zijn van zorg

Wel windmolens, maar ingepast in het Landschap volgens de provinciale richtlijnen

Samenwerken met andere gemeenten uit de regio om het Groene Hart

open te houden

 

Blauw

De gemeente Kaag en Braasem is zeer waterrijk met bijzondere omliggende natuur. Dit biedt mogelijkheden waarbij natuur en watersportrecreatie elkaar kunnen versterken. Varen met uitzicht over de lager gelegen polders, het open landschap, de groen-blauwe  long in de Randstad, koestert Samen voor Kaag & Braassem. Wandelen, fietsen, varen en wegdromen, het kan allemaal. Samen voor Kaag & Braassem is tegen nieuwe bebouwing aan de oevers van het water. Wel zijn wij voorstander van aanlegplaatsen in de dorpen met – soms eenvoudige –voorzieningen voor de waterrecreanten die wat langer willen blijven liggen. Ook voor het ontwikkelen van ‘belevingsroutes’, denk aan de Tulpenroute door de natte polders van Roelofarendsveen, wil Samen voor Kaag & Braassem zich inzetten. Bankjes aan het water en veilige zwemplaatsen zijn het waard om in te investeren. De Kagerplassen, het Braassemermeer, de Westeinder, de Drecht, de Wijde Aa zijn gezamenlijk de niet te missen attracties van de gemeente. Een haven in het dorpshart Leimuiden zorgt voor nieuwe aanlegplaatsen.

Het plassengebied is prachtig en de moeite waard. Het is de inzet van Samen voor Kaag & Braassem om dat voor de toekomstige generaties te bewaren.

 

Onze concrete punten

Dagrecreatie voor inwoners en toeristen op en rondom het water

Verblijfsrecreatie in en aan de randen van de dorpen en bij de agrarische bedrijven

Meer diversiteit in overnachtingsmogelijkheden voor toeristen in de dorpen

Ontwikkelen van de Braassemboulevard. Op deze plek zien wij meer mogelijkheden voor grootschalige recreatie die past in het landschap.

Kanoroutes en ook wandelpaden langs het water

Een tweede sluis realiseren in Roelofarendsveen

 

Gastvrij

Samen voor Kaag & Braassem staat voor gastvrijheid. Er is bij ons ruimte voor de goedwillenden en andersdenkenden. Wij verwelkomen mensen die van huis en haard zijn verdreven. Wij geven hen het vertrouwen en de aandacht die zij nodig hebben. Wat verwachten wij terug? Meedoen in onze samenleving, respect voor onze manier van leven en respect voor de gewoonten en gebruiken van anderen. Dat hebben wij immers ook voor hen.

We bouwen voor onze eigen inwoners, maar uiteraard ook voor nieuwe inwoners. We leven niet op een eiland. Kaag en Braassem ontwikkelt zich en groeit als gemeente. Dat betekent meer inwoners, meer woningen en meer voorzieningen. Een gastvrije gemeente betekent voor Samen voor Kaag & Braassem ook dat er meer ruimte is voor vrijetijdsbesteding, winkelen, sport, kunst en cultuur. Winkelpleinen dragen bij aan de gastvrijheid van een gemeente. Bij ruimte voor kunst en cultuur zien wij voor ons dat er minstens één cultuurhuis in onze gemeente moet zijn.

Bovendien betekent een gastvrije gemeente dat er plek is voor de ouderen die zorgbehoeftig zijn of zijn geworden. Er moet ruimte zijn voor nieuwe woonvormen waarin zowel wonen als zorg geregeld zijn.

 

Onze concrete punten

Een cultuurhuis realiseren

Stimuleren van nieuwe woonvormen voor ouderen die afhankelijk zijn van zorg

Een hoog voorzieningsniveau met elkaar in stand houden, zoals scholen, winkels, sportvelden en zwembaden

Op korte termijn één gezamenlijk en toegankelijk cultuurbeleid ontwikkelen, waarin verenigingen de ruimte voor ontplooiing wordt geboden

 

Leefbaar

Leefbaarheid gaat over onze dagelijkse omgeving. En natuurlijk ook over de gemeente. In leefbaarheid past alles: voorzieningen, wegen, verenigingen, bedrijven en werkgelegenheid.

Kaag en Braassem bestaat uit elf dorpen met ieder zijn eigen charme. Het gaat ook over wat u kunt betekenen voor de algemene leefbaarheid door middel van inwonersparticipatie, invloed op het beleid en wat ‘de gemeente’ hierin betekent.

Samen voor Kaag & Braassem vindt dat leefbaarheid beter kan. Daar bent u, inwoner van Kaag en Braassem, wel bij nodig. U heeft een mening en die deelt u via Facebook, Twitter, op de vereniging, op een terras en op feestjes. Helaas kent de gemeente uw mening dan nog niet. Een manier om hier verandering in te maken is de wijkschouw, waar wij als Samen voor Kaag & Braassem meer in zien dan regelmatig naar het gemeentehuis te komen. Zo’n ‘wijkschouw’, waarbij het gaat over uw wijk of straat, willen wij zeker vaker gaan houden. Twee keer per jaar direct contact tussen gemeente en inwoners over uw eigen wijk werkt goed.

Bovendien zijn wij voorstander van het doorgaan met de initiatievenmarkt. Dat is een mooie manier om samen met buren en vrienden iets voor elkaar te krijgen waar velen plezier aan kunnen beleven. Voor de komende jaren wil Samen voor Kaag & Braassem een wijk/dorpsbudget invoeren om grotere, langlopende projecten te ondersteunen. Denk aan een kleinschalige eetgelegenheid per dorp waar jong en oud kunnen aanschuiven.

Elk initiatief wordt door een adviesgroep beoordeeld waarin ook inwoners zitten. Langere projecten vragen om een lange adem. Als er behoefte aan is ondersteunt Samen voor Kaag & Braassem inwoners met kennis of menskracht. Zij doen het werk, maar wij denken graag mee.

 

Onze concrete punten

Dorpsbudgetten beschikbaar stellen voor initiatieven

Twee keer per jaar wijkschouw in elk dorp

Nieuwe winkelvormen promoten en faciliteren, ook afhaalstations voor webwinkels

Beleid ontwikkelen voor vestigingsplaatsen detailhandel in de gemeente

Veenderveld II blijft groen

Wel de Lasso Noord en Zuid, Veenderveld 1 optimaliseren door hoger bouwen langs de A4

 

Duurzaam

Samen voor Kaag & Braassem staat vanzelfsprekend achter het streven naar duurzaamheid. Dat blijkt alleen al uit het feit dat wij in de afgelopen periode één van de initiatiefnemers zijn geweest voor de oprichting van het duurzaamheidsplatform. Het uiteindelijke doel is om een energie-neutrale gemeente te worden, waarbij de gemeente samenwerkt met corporaties, bedrijven en inwoners. Daarnaast zal de gemeente ook moeten investeren in duurzaamheid, bijvoorbeeld in zonnepanelen, om iedereen erbij te betrekken.

Duurzaamheid is meer dan cijfers, bestuurlijke doelen of politieke uitspraken. Het is vooral wat wij, de inwoners, er aan kunnen doen. Een voorbeeld hiervan is het scheiden van afval om recycling mogelijk te maken en op deze manier de afvalberg te verminderen. Wij zijn het eens met de invoering van gedifferentieerde tarieven voor het inzamelen van afval, de diftar. Waar wij het echter niet mee eens zijn, is dat de tarieven zo worden vastgesteld dat de gemeentekas er beter van wordt. Afval mag geen winstobject worden. De tarieven voor afval en riool mogen de kosten dekken, meer niet.

 

Onze concrete punten

Stimuleren voor het plaatsen van zonnepanelen op huizen en gebouwen

Afspraken maken met woningbouwverenigingen over het duurzamer maken van bestaande woningen

Wel bij nieuwe projecten sturen op energieneutraal/gasvrij bouwen

Meer groen in woonwijken

Zoveel mogelijk gemeentelijke panden energieneutraal maken

Eén jaar na invoering Diftar de regeling evalueren

 

Participatie

De naam zegt het al: Samen voor Kaag & Braassem staat voor samen doen. Participatie is de kern van een levende en levendige samenleving. Participatie houdt in dat we niet aan de kant gaan staan en blijven kijken, maar dat we meedoen waar het kan. De praktijk leert dat zoiets makkelijker is gezegd dan gedaan. Een belangrijke voorwaarde voor participatie is vertrouwen, of beter nog: wederzijds vertrouwen. Dit vraagt om een duurzame relatie tussen inwoners en gemeentebestuur, zodat zij zich gezamenlijk inzetten om beleidsopgaven tot een goed einde te brengen.

Tegenwoordig is inwonersparticipatie een veelvuldig gebruikt begrip. Het is een hot item. Er zijn genoeg ideeën hoe de inwoners actief kunnen meedoen in de gemeente. Denk aan wijkraden, dorpsraden en meedenkende inwoners in de gemeenteraad. De ideeën kunnen niet op. Het is vooral belangrijk om duidelijk te maken op welke manier participatie plaats vindt. Dat kan een inspraakavond zijn, bezoeken aan verenigingen of opiniepeilingen of via nieuwe digitale middelen. Bestuurders begrijpen dat inwoners mee willen praten over de eigen leefomgeving, voorzieningen en faciliteiten. Daarbij is het wel belangrijk dat de gemeente op zijn beurt zich weer buigt over de vraag waarover de inwoner kan of moet meepraten. Over de bouw van sociale woningen in Hoogmade? Over de bankjes in Leimuiden of de Hi-Ha hutten langs de Drecht?

Tegelijkertijd moet het bestuur zich er goed van bewust zijn dat participatie geen éénrichtingsverkeer is. Als de gemeente inspraak wil, moet het die inspraak ook accepteren als dat hen minder goed uitkomt. Indien inwoners bijvoorbeeld een voorziening wensen – zoals de Alkeburcht – dan moet het bestuur dat ook aanvaarden. Participatie is geen snackbar waar de bestuurder zijn gang kan gaan. Participatie kan alleen tot stand komen als beide partijen, de inwoners en het bestuur, samenwerken.

 

Onze concrete punten

Daadwerkelijk met het gemaakte model voor participatie aan de slag gaan

Wij zijn een groot voorstander van het werken met klankbordgroepen, waarin per onderwerp inwoners, met verstand van zaken, advies geven aan de raad en het college

Samen voor Kaag & Braassem komt naar de dorpen

 

Doet u mee met Samen voor Kaag & Braassem? Wij gaan ervoor en graag samen met u!


Terug naar overzicht