Statuten

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam Samen voor Kaag & Braassem en is gevestigd in de gemeente Alkemade, en vanaf januari tweeduizend negen in de per die datum nieuwe gemeente Kaag en Braassem.

Artikel 2.

Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met eenendertig december en is gelijk aan het boekjaar.


DOEL EN MIDDELEN

Artikel 3.

De vereniging treedt naar buiten als politieke groepering met een vooruitstrevend en open karakter. Zij stelt zich ten doel op onafhankelijke wijze het duurzaam welzijn van de inwoners van de gemeente Kaag en Braasem te bevorderen, zulks op basis van een zo groot mogelijke openbaarheid van bestuur en inspraak van de bevolking, zo veel als zich laat verenigen met de doelmatigheid van bestuur.

Artikel 4.

De vereniging tracht dit doet te bereiken door:

 • Deel te nemen aan het bestuur van de gemeente met kandidaten uit haar midden
 • De inwoners te activeren en te verenigen binnen haar organisatie
 • Samen te werken met andere maatschappelijke en politieke organisaties op lokaal en regionaal niveau die aan haar doelstellingen een bijdrage kunnen en willen leveren
 • Haar streven via woord en daad uit te dragen en verder alle wettelijke middelen te gebruiken die daartoe geoorloofd zijn

LIDMAATSCHAP

Artikel 5.

Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Een weigering van het bestuurd om iemand als lid toe te laten wordt met redenen omkleed. De betrokkene wordt van het besluit en de motivering in kennis gesteld. Betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Ledenvergadering.

In geval van niet-toelating door het bestuur kan de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 6.

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Artikel 7.

Het lidmaatschap eindigt:

 • Door overlijden van het lid
 • Door opzegging van het lid
 • Door opzegging door de vereniging
 • Door ontzetting
 • Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het opzegtermijn van tenminste vier weken
 • Indien een opzegging niet tijdelijk heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
 • Onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk;
 • Indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
 • Binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen
 • Binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden tegen het einde van een verenigingsjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken.

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen plaatsvinden wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

De ontzetting geschiedt door het bestuur dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit in kennis stelt onder opgave van redenen. Betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Ledenvergadering.

Het besluit van de Algemene Ledenvergadering tot ontzetting kan slechts worden genomen met tenminste twee / derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.


DONATEURS

Artikel 8.

Donateurs zijn zij die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.

Donateurs hebben geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

Donateurs zijn verplicht jaarlijks een geldelijke bijdrage aan de vereniging af te dragen waarvan de minimale hoogte in het huishoudelijk reglement wordt bepaald.


GELDMIDDELEN

Artikel 9.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.

Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.


BESTUUR

Artikel 10.

Het bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 5 personen.

De bestuursleden worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering uit de leden van de vereniging.

Voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de Algemene Ledenvergadering in functie gekozen.

Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de Algemene Ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake schorsing of ontslag besluit de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Indien in geval van schorsing van een bestuurslid de Algemene Ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar. Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende Algemene Ledenvergaderingen.

De bestuursleden treden af volgens een in het huishoudelijk reglement op te nemen rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk hernoembaar.

Een aaneengesloten zittingsduur is bij voorkeur niet langer dan twee perioden.

Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met het fractielidmaatschap.

Artikel 11.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging

Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor besluiten zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel. Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging ter zake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

Artikel 12.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester.

Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden als ook aan anderen om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.


DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 13.

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de leden alsmede degenen die daartoe door het bestuur of de Algemene Ledenvergadering zijn uitgenodigd.

Stemgerechtigd in de Algemene Ledenvergadering zijn de leden. Ieder van hen heeft één stem.

Elk lid kan aan een ander lid een schriftelijke volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een lid kan voor ten hoogste vier andere leden als gemachtigde optreden.

De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de Algemene Ledenvergadering worden gehouden.

Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Bij staken van de stemmen over zaken, is het voorstel verworpen. Bij staken van de stemmen bij verkiezing van personen beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming

Artikel 14.

De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de secretaris of een ander bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Van het ter Algemene vergadering verhandelde worden notulen bijgehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 15.

Jaarlijks wordt tenminste één Algemene Ledenvergadering gehouden en wel binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar. In deze vergadering brengt het bestuur verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt tevens de staat van baten en lasten en de balans met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.

Jaarlijks benoemt de Algemene Ledenvergadering een commissie, bestaande uit twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt verslag uit van haar bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie.

Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage te geven in de boeken en bescheiden van de vereniging.

Goedkeuring van de jaarstukken strekt het bestuur tot décharge over het in het voorgaande jaar gevoerde beleid.

Artikel 16.

Naast de Algemene Ledenvergadering, bedoeld in artikel 14., kan het bestuur een Algemene Ledenvergadering bijeen roepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.

Op schriftelijk verzoek van ten minste 5 leden en onder opgave van de te bespreken onderwerpen, is het bestuur verplicht tot het bijeen roepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien niet binnen twee weken na indiening aan het verzoek gehoor wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot het bijeen roepen van een Algemene Ledenvergadering overgaan.

Bijeenroeping van een Algemene Ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de leden dan wel (voor zover bekend bij het bestuur) via een e-mail aan de leden op een termijn van tenminste zeven dagen. Bij de oproep worden de te behandelen onderwerpen vermeld.


STATUTENWIJZIGING

Artikel 17.

Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Bij de oproep voor de Algemene Ledenvergadering dienen de voorgestelde wijzigingen woordelijke te woorden bijgevoegd.

Tot wijziging van de statuten kan door de Algemene Ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van de statuten te doen verlijden.

Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden verenigingsregister.


ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 18.

Het bepaalde in artikel 17, de leden 1, 2 en 3, is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de Algemene Ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging, met dien verstande dat de meerderheid van de leden ter vergadering aanwezig c.q. vertegenwoordigd moet zijn.

Is op deze vergadering het quorum niet aanwezig, dan dient een tweede Algemene Ledenvergadering te worden gehouden, te houden niet eerder dan één week en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze vergadering kan een besluit worden genomen tot ontbinding van de vereniging, ongeacht het aantal aanwezige leden, maar met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

De Algemene Ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo en wel zo veel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

De vereffening geschiedt door het bestuur.

Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zo veel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.

De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan de vereffenaar(s) bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet/doen van de beëindiging opgave aan het in lid 4 van artikel 16 vermelde register.


REGLEMENTEN

Artikel 19.

De Algemene Ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16, de leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

Sloverklaring

Tenslotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie;

De comparant de heer Hekkenberg, voornoemd, voorzitter

De comparant de heer Broekema, voornoemd secretaris

De heer Henricus Johannes Maria van der Salm, wonende te 2371 CT Roelofarendsveen, Noordeinde 8a, geboren te Alkemade op zeventien december negentienhonderd negenenveertig, houder van paspoort nummer NG5141965, afgegeven te Alkemade op elf juni tweeduizend vier, gehuwd, penningmeester

Mevrouw Mathilde Alida ter Mors, wonende te 2481 BK Woubrugge, Thuisweide 30, geboren te ’s-Gravenhage op eenendertig mei negentienhonderd negenendertig, houder van paspoort nummer NMR 2714H9, afgegeven te Jacobswoude op eenentwintig juni tweeduizend zeven, gehuwd, bestuurslid.

Woonplaatskeuze

Voor de tenuitvoerlegging van deze akte verklaarden comparanten woonplaats te kiezen ten kantore van de bewaarder van deze akte.


Bekendheid comparanten

De comparanten zijn mij, notaris bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Alkemade op de datum als in het hoofd van deze akte gemeld. De inhoud van deze akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk daarna is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)

Uitgegeven voor afschrift.