Huishoudelijk reglement

Artikel 1. - Kandidaatstelling bestuursleden

Kandidaatstelling van bestuursleden geschiedt door het bestuur of door de leden. In het laatste geval moet een kandidaat worden voorgedragen door ten minste drie leden en is een schriftelijke verklaring van aanvaarding van de kandidatuur nodig.

Kandidaatstelling door het bestuur wordt bekend gemaakt op de uitnodiging van de Algemene Ledenvergadering; kandidaatstelling door de leden vindt schriftelijk plaats bij het secretariaat tot een kwartier voor aanvang van de vergadering.

Artikel 2.- Rooster van aftreden van het bestuur

Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar.

Bestuursleden treden af volgens het volgende rooster:

  • In het eerste jaar treedt de voorzitter af
  • In het tweede jaar treedt de secretaris af alsmede, indien van toepassing, één bestuurslid
  • In het derde jaar treedt de penningmeester af alsmede, indien van toepassing, een tweede bestuurslid.

Bij een tussentijdse vacature in het bestuur kan het bestuur ter vervulling van die vacature tot aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering een tijdelijke waarnemer aanstellen. Degenen die in een tussentijdse vacature wordt gekozen, treedt in de volgorde van aftreding in de plaats van degene die hij opvolgt.

Artikel 3. - Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht dan wel tenminste twee bestuursleden dit onder opgave van redenen verlangen dan wel de fractievoorzitter dit vraagt.

In een bestuursvergadering kan slechts een besluit worden genomen indien meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig is. Een voorlopige beslissing kan worden genomen door de voorzitter in overeenstemming met een bestuurslid. Deze beslissing dient op een later tijdstip door de meerderheid van het bestuur te worden bekrachtigd.

Artikel 4. - Taak van de voorzitter

De voorzitter leidt de bestuurs – en de Algemene Ledenvergaderingen, alsmede andere specifieke bijeenkomsten.

Artikel 5. - Taak van de secretaris

  • De secretaris is belast met het voeren van de correspondentie.
  • De secretaris notuleert de bestuurs- en de Algemene Ledenvergaderingen.
  • De secretaris houdt de ledenlijst bij en zorgt ervoor dat op de Algemene Ledenvergaderingen ten behoeve van stemmingen een presentielijst aanwezig is.
  • De secretaris verzorgt een planning van de activiteiten van de vereniging.

Artikel 6. - Taak van de penningmeester

  • De penningmeester beheert de gelden van de vereniging.
  • De penningmeester int de contributies.

Artikel 7. - Financiële middelen

De Algemene Ledenvergadering heeft bepaald dat de contributie is vervangen door een vrijwillige bijdrage. Leden kunnen op vrijwillige basis een financiële bijdrage ten gunste van de vereniging storten. Donateurs betalen jaarlijks een vrijwillige bijdrage.

Artikel 8. - Kandidaatstelling voor de Gemeenteraad

De keuze van de kandidaten voor de gemeenteraad geschiedt op een daartoe te beleggen Algemene Ledenvergadering welke tenminste vier weken van tevoren dient te worden aangekondigd.

Kandidaatstelling voor de Gemeenteraad geschiedt door het bestuur of door de leden. In het laatste geval moet een kandidaat worden voorgedragen door tenminste drie leden en is een schriftelijke verklaring van aanvaarding van de kandidatuur door betrokkenen nodig.

Kandidaatstelling door het bestuur wordt bekend gemaakt bij de uitnodiging voor de desbetreffende Algemene Ledenvergadering; kandidaatstelling door de leden vindt schriftelijk plaats bij het secretariaat tot een kwartier voor aanvang van de vergadering.

Kandidaatstelling door het bestuur vindt plaats in de vorm van twee lijsten; te weten;

Een lijst waarop de kandidaten in alfabetische volgorde staan vermeld op basis van hun achternaam (lijst 1); bij kandidaatstelling door de leden wordt deze lijst aangevuld met de desbetreffende kandida(a)t(en).

Een lijst waarop de kandidaten staan vermeld in de volgorde waarop zij naar het oordeel van het bestuur op de kandidatenlijst worden geplaatst (lijst 2).

Stemming vindt eerst plaats over lijst 1 per kandidaat.

Na vaststelling van de kandidatenlijst overeenkomstig artikel 8 lid e. vindt stemming plaats over lijst 2, eventueel aangevuld met de door de leden voorgedragen en gekozen kandidaten. Stemming vindt plaats per kandidaat en per plaats.

Artikel 9. - Gemeenteraadsverkiezingen

Het bestuur neemt al die maatregelen die nodig zijn ter behartiging van de belangen van de vereniging in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.

Het bestuur stelt een begroting van de kosten van een verkiezingscampagne op en informeert hierover de leden. De leden kan gevraagd worden een vrijwillige bijdrage te doneren ter financiering van deze kosten.

Artikel 10. - Functioneren van de fractie(leden) en de commissieleden

De fractievoorzitter bevordert het opereren van de fractie als team en bewaakt de eenheid in optreden van de fractie. Hij is (naast de eerste woordvoerder van de fractie) ook de “procesmanager” van de fractie.

Het Verkiezingsprogramma van Samen voor Kaag & Braassem vormt het uitgangspunt voor het bepalen van standpunten door de fractie. Fractie – en commissieleden dienen het Verkiezingsprogramma als zodanig in beginsel te onderschrijven (ref 1; Fractieleden kunnen eventueel voorbehouden maken ten aanzien van bepaalde punten mits uitdrukkelijk geformuleerd. Dergelijke voorbehouden worden meegewogen bij de samenstelling van de lijst en ook gemeld aan de Algemene Ledenvergadering)

Eenmaal door de fractie als geheel geformuleerde opvattingen dienen in beginsel als zodanig te worden gepresenteerd en verdedigd.

Fractie – en commissieleden moeten bereid zijn scholing te volgen.

Fractie – en commissieleden opereren vanuit het algemeen belang van de gemeente e niet vanuit het belang van één van de kernen.

Fractie –en commissieleden kunnen naast hun raadslidmaatschap ook bestuursfuncties elders binnen of buiten de gemeente vervullen. In geval in commissies, fractie – of raad kwesties aan de orde komen waarbij fractieleden in hun hoedanigheid van een dergelijke bestuurder betrokken zijn, zullen zij zich over dergelijke kwesties van een oordeel onthouden.

Fractie – en commissieleden behoren zich beschikbaar te stellen voor het bijwonen en/of vertegenwoordigen van Samen voor Kaag & Braassem op uiteenlopende bijeenkomsten waar de aanwezigheid van Samen voor Kaag & Braassem wenselijk is. In onderling overleg worden dergelijke representatieve taken over de fractie- en commissieleden verdeeld.

Artikel 11. - Communicatie

Fractievoorzitter en wethouder(s) onderhouden regelmatig (ook informeel) contact.

De voorzitter van het bestuur dan wel een van de andere bestuursleden woont zo vaak mogelijk de fractievergaderingen bij. (rol: informatie, toets op uitvoering verkiezingsprogramma, beoordeling functioneren raadsleden).

De fractievoorzitter woont zo vaak mogelijk de bestuursvergaderingen bij. (rol: regie externe presentatie van beleid, informatie).