Terugblik op raad van 9 oktober 2017

De besluitvormende raadsvergadering van 9 oktober stond in het teken van de Maatschappelijke Ruimtelijke Structuur Visie (MRSV).

Na een eerder voorstel tot behandeling van de MRSV update terug te geven aan het college kwam er een nieuw voorstel om vijf thema’s als bespreekpunt aan te merken. Het college wilde deze vijf punten wijzigen in de huidige MRSV en de raad dacht daar best verschillend over. Het college stelde voor om het volgende te besluiten….

Inzet Veenderveld II: klimaatdoelstelling en economie bij elkaar brengen

Percentage sociale huur- en koopwoningen: 30% sociaal bouwen vertalen in 25% sociale huur en 5% sociale koop

Strategische keuze, betreffende ruimtelijke kwaliteit: duurzaamheid en recreatieve ambities kunnen conflicteren met behoud van open landschap

NatuurOntwikkelLocaties (NOL): aandacht voor natuur maakt aanduiding NOL niet nodig

Drechtzone: de Drechtzone is een unieke recreatieplek voor iedereen

Na meerdere avonden hiermee  aan het stoeien te zijn geweest en het horen van allerlei insprekers tijdens een beeldvormende avond, diverse telefoongesprekken met bezorgde inwoners, gesprekken in de dorpen en een politiek café in Leimuiden maakte dat Samen voor Kaag & Braassem haar mening had gevormd en aan de slag ging met het maken van amendementen. Want als je een raadsvoorstel anders wilt dan moet je dat amenderen = tekst wijzigen.

 

Er waren geen keuzes behalve voorstander of tegenstander van het collegevoorstel. Meestal worden er opties gegeven waar de raad uit kan kiezen maar deze keer was er dus per onderwerp maar één keuze, voor of tegenstemmen. Maar wij dachten dat het anders kon en maakten daarom  tekstvoorstellen  (amendementen) om een ander besluit te kunnen nemen.

Op drie thema’s hebben wij een amendement gemaakt en ingediend, Veenderveld 2, Drechtzone en de strategische keuze.

 

Om bij het eerste thema te beginnen:

Veenderveld 2: Iedereen weet dat SvKB tegen een nieuw bedrijventerrein is tenzij de nut en noodzaak daarvan onomstotelijk is vastgesteld. In het rapport “Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid Holland” van de provincie Zuid Holland van 13 april 2017,  blijkt dat er tot 2030 een fors overaanbod is van bedrijventerreinen in Zuid Holland.

Onze keus is daarom nog steeds: geen Veenderveld 2.  Het CDA en D66 steunden ons in dit standpunt en hadden van tevoren aangegeven dat zij dit amendement mede wilden ondertekenen. Dankzij deze raadsmeerderheid blijft het Veenderveld 2 groen en beschikbaar voor de agrariërs.

 

Thema twee:

Percentage sociale huur- en koopwoningen: nadat wij reeds in de beeldvorming hadden aangegeven dat er best meer sociale koopwoningen mochten komen naast de sociale huur kwam Pro met een voorstel. Sociale koopwoningen zijn met de huidige lage rentestand en koopprijzen maandelijks eigenlijk goedkoper dan een sociale huurwoning (behalve als je huurtoeslag krijgt natuurlijk). Voor starters maar ook voor doorstromers zijn hier kansen om een eigen woning te bemachtigen tegen een prijs die betaalbaar is. De projectontwikkelaars beginnen hun sociale koop pas vanaf 180.00 aan te bieden maar wij denken en vinden dat dit best voor een lagere prijs kan (vanaf 155.000) en dat het college hier harder op mag onderhandelen. Dit is dus ook opgenomen in het amendement.

Dit amendement hebben wij niet zelf gemaakt maar wel direct mede ondertekend en meegedacht in de tekst.

 

Thema drie:

Strategische keuze: Duurzaamheid en recreatieve ambities kunnen conflicteren met behoud van het open landschap.

Wij hebben hier een amendement ingediend om het besluit te splitsen in twee delen. Het eerste betrof de ruimte die er nodig is voor duurzaamheid. Ons tekstvoorstel betrof vooral  het sturen op goede ruimtelijke ordening. De gemeente heeft de ambitie gesteld om in 2040 een klimaat neutrale gemeente te zijn. De Duurzaamheidsagenda 2016-2020 geeft naast een richtlijn ook concrete doelen. Deze zijn met de regio vertaald in het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025. De overstap naar duurzame energie is noodzakelijk. Hiervoor zullen wij ruimte moeten bieden. Hier geldt wel dat deze ruimteclaim niet dicht bij de aan te wijzen natuurgebieden komt.

Zonder sturing op een goede ruimtelijke ordening kunnen kwetsbare gebieden verloren gaan. Sturing op ruimtelijke kwaliteit vertaalt zich in bundeling van ontwikkelingen op duurzaamheid langs de hoofdstructuur (o.a. hoofdverkeersaders en intensieve recreatieve routes).

 

Het tweede gedeelte betrof de recreatieve ambities. Onze argumentatie was dat de doelstelling voor de huidige raadsperiode van 300 extra bedden voor verblijfsrecreatie reeds  is gehaald. Door een zorgvuldige afweging (maatwerk) tussen behoud van ruimtelijke kwaliteit  en recreatieve initiatieven geldt deze ruimte claim minder.

Het open landschap en aan te wijzen natuurgebieden zullen op al bestaande bebouwing na alleen aangepast worden voor extensieve dagrecreatie, waardoor er bijvoorbeeld geen noodzaak is voor de ontwikkeling van een groot vakantiepark.

Wel willen wij ruimte bieden voor agrariërs die naast hun bedrijf een B&B of kleinschalig kamperen bij de boer willen opzetten.

Tevens kunnen er recreatieve initiatieven mogelijk worden gemaakt in de dorpen zelf en aan de randen van de dorpen

Dit amendement werd gesteund en mede ondertekend door D66 en LKB en haalde het helaas niet.

Thema vier:

NatuurOntwikkelLocaties

Met betrekking tot het raadsvoorstel waren wij geen tegenstanders van de verdwijning van de term NOL.  Wel hebben wij een oproep gedaan om de termen Intensieve en Extensieve  recreatie met elkaar door te spreken en daar een betere definitie van te gaan maken. Want wat verstaan we nu onder deze termen en hoe zien we dat rondom kleinschaligheid en grootschaligheid? Deze oproep werd gesteund door het CDA. Hier zal een vervolg op komen. Welk gebied gaan we nu echt aanwijzen als natuurgebied en welk gebied voor dagrecreatie en als laatste waar mag de meerdaagse recreatie een plek krijgen.

 

Thema vijf:

De Drechtzone

Het college stelde voor om hier een intensieve recreatieve zone van te maken. “Door meer ruimte te bieden aan ondernemers, kan de natuurwaarde van de Drechtzone (nog) beter benut worden. Gedacht kan worden aan het (verder) ontplooien van dagrecreatie en verblijfsrecreatie. Dit vraagt om een aanpassing van extensieve recreatiezone naar intensieve recreatiezone. Uiteraard wordt bij het realiseren van recreatieve voorzieningen gekeken naar de inpasbaarheid in het open landschap, zodat de natuurwaarde van de Drechtzone behouden blijft”.

 

Dit was een voorstel waar wij van SvKB echt geen voorstander van waren en nog steeds niet zijn.

Wij hebben  een laatste amendement gemaakt met als titel: De Drechtzone is geschikt voor beperkte recreatie met natuur. Dit is een aanscherping van de tekst in de huidige MRSV en luidt als volgt..

 

Het gebied langs de Drecht bevat recreatieve routes voor fietsers, wandelaars en watersporters, en heeft een hoge natuurwaarde. De bovenlandjes zijn gebiedjes waar natuurbehoud voorop staat. Deze bovenlandjes moeten in hun huidige vorm behouden blijven, omdat deze recreatieve waarde op zichzelf hebben/zijn.

 

Er is beperkt ruimte voor recreatie met aandacht voor behouden van de flora en fauna. De agrarische bedrijven (zowel akkerbouw als veeteelt) liggen onderlangs de dijk in de droogmakerijen. De bedrijven zijn in hoofdzaak agrarisch en desgewenst zijn er voor hen mogelijkheden voor  kleinschalige recreatie als nevenactiviteit, door het aanbieden van B&B’s, kampeermogelijkheden en streekproducten in een boerenlandwinkel. Onderaan de dijk is ruimte voor kleinschalige recreatieve ontwikkeling. 

 

Er volgt in december nog een algemeen MRSV besluit, de update is dan klaar en voor een volgende raadsperiode beschikbaar om mee verder te gaan richting de nieuwe omgevingswet (deze wordt verwacht in 2021).

 

Terugkijkend was deze raadsvergadering een mooie avond. Dankzij al ons werk zijn er goede besluiten genomen!

 

Petra van der Wereld

Fractievoorzitter SvKB


Terug naar overzicht