SvKB over Focus met Ambitie

Vanavond 11 februari gaan we stappen zetten om de ambities van deze raad te verwezenlijken zoals vastgelegd via onze samenwerkingsagenda in de Focus met Ambitie. Dit in samenwerking met de ambtelijke organisatie, het college, de raad en inwoners. Waarvoor onze dank het was een intensief maar bevredigend proces.

Maanden waren we aan de slag om de ambities vast te stellen en financieel te vertalen. Is iedereen nu tevreden ...nee dat niet.....was dit het dan...nee zeker niet. De komende jaren gaan we hier verder mee aan de slag en ook andere onderwerpen komen aan bod, los van de investeringen die we vanuit de huidige begroting doen. We kunnen nu niet alles en ook niet alles tegelijk.. IKC Woubrugge en herinrichting sportpad staan op de lijst om in de komende jaren ontwikkeld te worden. Dat betekent dus wat SVKB betreft dat we over een kleine twee jaar weer een vergelijkbaar proces starten met daarin de stand van zaken van de huidige ambities en mogelijkheid voor nieuwe initiatieven. Alles gerelateerd aan de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden.  Geen onnodige financiële risico's en aandacht voor de solvabiliteit. Tijdens de laatste discussies is gebleken dat dit mogelijk moet zijn omdat we alleen maar met rentmeesters aan tafel zitten dat moet toch een zegen zijn.

Met de vaststelling van de prioritering, het weerstandsratio op 1,0 en het solvabiliteitsratio op minimaal 20% te houden voldoen we hier zeker aan. Tevens weten we dat elk voorstel van de prioritering  terugkomt naar de raad ter besluitvorming.  

Dit zijn de kaders waar ons college om heeft gevraagd en nu mee aan de slag kan. De vaststelling van de ambities is volgens Samen voor Kaag & Braassem, zoals eerder al aangegeven, in goed overleg tot stand gekomen. 

Wij kiezen voor de in het voorgestelde besluit van het college lijst met uitzondering van het connexxion terrein.

Wij willen het daarnaast aanvullen met ons amendement over de plankosten herinrichting sportpad en aansluiten bij het amendement van de VVD over het Noord- en Zuidplein.

En PRO over het connexxion terrein in combinatie voor het reserveren voor het IKC Woubrugge.

Over ons amendement en motie wil ik kort zijn.

Wij hebben voorgesteld in de motie om daar waar mogelijk de plankosten naar voren te halen zodat de structurele kosten de komende jaren omlaag gaan. Het amendement dienen wij in omdat we van mening zijn dat de herinrichting sportpad een integraal plan moet zijn en er dus aan de voorkant duidelijkheid moet zijn hoe we het IKC, het zwembad, de verenigingen (eventueel met de hockey) en woningbouw een plek kunnen geven. Vooral de nieuwe infrastructuur is van groot belang om dit gebied te ontwikkelen.

Zijn er voor Samen voor Kaag & Braassem nog ambities????

Ja die zijn er natuurlijk en daar staan we ook voor. We blijven streven naar een aantrekkelijke leefomgeving en het verduurzamen waar mogelijk. 

We zijn ook blij met de extra gelden die we vrijmaken voor vergroening openbare ruimten.

Dit zijn op dit moment incidentele bedragen en natuurlijk hadden we dit graag structureel gezien maar dat is op dit moment financieel niet mogelijk ...maar daar blijven we voor strijden en zoeken voor mogelijkheden.

Na de vaststelling van focus met ambitie gaan we eerst met afdeling groen streven naar een goed vergroeningsplan anders dan beschreven in de ambities bijlage 3. Vernieuwend en met inwoners opgesteld vinden wij erg belangrijk, een goed idee is dan ook dit op een participatieve manier aan te vliegen. Samen voor Kaag & Braassem heeft al een initiatiefvoorstel ingediend Groen onderhoud en groen behoud. We zien graag het raadsvoorstel snel tegemoet waarin we het initiatief voorstel  terug zien.

Hier willen wij het op dit moment bij laten en we zijn trots over de manier waarop we het participatie traject hebben gelopen en danken een ieder hier voor.

 

Ger van Emmerik (fractievoorzittter SvKB)


Terug naar overzicht