Algemene Ledenvergadering 15 april in het Schoolhuis

Wij komen bij elkaar in het Schoolhuis, Herenweg 22,  2465 AC Rijnsaterwoude.

Leden en andere belangstellenden zijn welkom vanaf 19.30 uur. Er staat koffie en thee klaar en om 20.00 uur begint het officiële gedeelte. Van 20.00 tot 20.45 uur wordt er een voordracht gehouden door mevrouw Oddrun Uran, voorlichter van het Hoogheemraadschap van Rijnland . Zij zal worden vergezeld van een procesbegeleider, die is ingevoerd in de werkzaamheden betreffende de gemeente K&B. Belangrijke taken van het Hoogheemraadschap zijn de kwaliteit van het oppervlakte water, de waterkeringen zoals duinen, dijken en kaden, natuur en milieu en de aanpassingen in de ruimtelijke ordening. Bij waterkeringen spelen in K&B de ophogingen van de dijken een belangrijke rol. Er zal ook een mogelijkheid zijn om vragen te stellen.

Om 21.00 uur start onze ledenvergadering.

            AGENDA

Opening
Verslag van vorige vergadering
Mededelingen en Ingekomen stukken
Presentatie van fractievoorzitter Petra van der Wereld
Stand van zaken van de financiën inclusief kascontrole
Communicatie commissie
Rondvraag
Sluiting

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om tijdens een glaasje nog even met elkaar te praten.


Terug naar overzicht