Sociaal Domein Thema avond 25-03

Tijdens deze thema avond Sociaal Domein werd stilgestaan bij:

 

Onderwijshuisvesting

De raad stuurt op zo breed mogelijke scholen en streeft naar één multifunctionele accommodatie per kern

Het is interessant om commerciële partijen een hoofdrol te geven

De gemeente stelt alleen de middelen beschikbaar op grond van het aantal leerlingen en m2 en laat het initiatief volledig over de schoolbesturen en samenwerkende partijen

 

Meedoen en sociaal vangnet

De kracht van de gemeenschap wordt bepaald en ingevuld door dorpen zelf. Waar ligt de rol van de gemeente? Wat is nodig voor goed nabuurschap? Hoe komen we tot een duurzaam vrijwilligersnetwerk?

Wat betekent het dat iedereen moet kunnen meedoen? Welke drempels moeten worden weggehaald om meedoen mogelijk te kunnen maken? Of welke prikkels moeten worden gegeven om niet meedoen tegen te gaan? Hoe ver gaat de gemeente daarin? En hoe vult de gemeente het in?

Wat betekent het voor de begroting 2016 als er altijd een sociaal vangnet beschikbaar moet zijn? Zeker met de weinige ervaringsgegevens die we hebben.

 

Doorontwikkelen van de  transformatie

Het objectief verdeelmodel voor de uitvoering van de Jeugdwet, dat mogelijk al in 2016 wordt ingevoerd, betekent voor onze gemeente een verdere verlaging van het budget. Wat betekent dit voor de wens tot verdere vernieuwing en verbetering?

Wat is onze rol als gemeente bij het vernieuwen en verbeteren van het sociaal domein? Moeten we het initiatief bij het veld laten en de vernieuwing daarvandaan laten komen of willen we actief sturen op deze vernieuwing en verbetering?

Waar liggen volgens u de beste kansen voor de transformatie?

Voor 2015 zijn we als gemeente gehouden aan het bieden van continuïteit van ondersteuning en hulp (en bij jeugd van hulpverleners). Willen we deze continuïteit ook in 2015 bieden? Hoe verhoudt de verdere transformatie zich tot continuïteit voor de doelgroep? Wat vinden we daarin belangrijk ?


Terug naar overzicht