Perspectiefmemo 2015 SVKB

Perspectiefmemo 2015

 

Mevr de voorzitter, beste mensen,

Als ik nu eens begin met het kijken naar  onze pareltjes.
Mooi Kaag en Braassem, 11 dorpen met elk hun eigen ziel, hun eigen kracht, hun eigen wensen en mensen. Die mensen dragen de dorpen, de kernen. Doen bij hun club vrijwilligerswerk, helpen hun naaste buren indien nodig, zijn sterk met elkaar.

Kijk eens naar de ondernemers in onze dorpen: kleine en grote bedrijven die veel toevoegen aan verscheidenheid in werk: Kaag en Braassem is een ondernemende gemeente, het mag wel eens hardop gezegd worden "men is niet bang om de handen uit de mouwen te steken, dat is een cultuur en mentaliteit waar wij ons in herkennen”.

Kijk eens hoe prachtig we allemaal wonen: groen van de weides, blauw van het water....alles is er, zelfs een eigen bos tegenwoordig. De afgelopen jaren hebben we veel moeten laten, het Braassemerland heeft ons veel geld gekost maar we krabbelen weer overeind. Een aantal zaken waar op bezuinigd ging worden of waar lasten verhoogd werden,  worden heroverwogen.

Kijk eens naar het proces dat wij, raad en college, het afgelopen jaar hebben gelopen. Een perspectiefmemo waar ieder zich grotendeels in kan herkennen. Doelen Inspanningen en Netwerk: voor inwoners een rare term, een DIN. Maar de zaken die hierin staan zijn wel helder, niet altijd even smart maar dat mag, wij denken nl in DIK…..Denken In Kwaliteit .


Ik wil aan de hand van de programma’s even onze punten uit de P memo met u doornemen:

Programma 1: Bestuur, regio en middelen: 11 doelstellingen. Ik focus op verhogen van service niveau, communicatie en informatie:

Er moet meer en tijdiger gecommuniceerd worden: onze website gebruikersvriendelijker maken is 1 en niet selectief verwijzen naar een website van de rijksoverheid maar gewoon een briefje sturen OF een duidelijk artikel in een wekelijks krantje. Ik wil hierbij meegeven dat het krantje Hier nou niet echt bijdraagt aan de informatieverstrekking. Het verdwijnt gemakkelijk  tussen de reclamefolders in de papierdoos….

College wilt U  aan communicatie in zijn algemeen meer aandacht besteden de komende jaren? Graag!

Programma 2: Sociaal domein 24 doelen, je zal ze maar moeten uitvoeren J

Een paar puntjes: dementiezorg, vrijwilligers en werk

De zwakkere groepen (jongeren met beperkingen, ouderen, werkzoekenden) in onze gemeente verdienen professionele ondersteuning en dat kost geld. Dat moet er dan maar komen. En niet alleen voor de jongeren. Ook ouderen die zonder baan zijn komen te zitten, moeten we met alle kracht helpen. Juist de (te laaggeschoolde) 50-plussers komen nauwelijks meer aan de slag als zij onverhoopt langs de zijlijn komen te staan.

Berichten over overbelaste mantelzorgers. Dat doet SvK&B  pijn, heel erg pijn. Het is een essentieel onderdeel van de decentralisatie van de zorg: Wat kunt u zelf, wat kan uw familie voor u betekenen. Als die mantelzorg dan te zwaar blijkt, waar blijven we dan? Vrijwilligers inzetten: bericht van de Driemaster, deze geeft aan nu al te weinig vrijwilligers te hebben om aan de vraag te kunnen voldoen.

Een ander punt van zorg: het vervangen van professionals door vrijwilligers,  dat moet je dus echt niet willen...vanuit de dagelijkse ervaring: bij beginnende dementie is professionaliteit in begeleiding nodig en bij gevorderde dementie juist nog veel meer....er zijn hoogleraren die juist aandacht vragen  voor de professionele aanpak met ondersteuning van vrijwilligers, zowel thuis als in opvangmogelijkheden en niet andersom. Wij willen een goed ontmoetingscentrum, als Hof van Alkemade behouden, juist vanwege de professionele aanpak met ondersteunende vrijwilligers .

College vraagt om 50.000 euro voor het dementievriendelijker maken van onze gemeente. Het dementievriendelijk maken daar zijn wij voor. Maar met elf dorpen is dat wel lastig tot uitvoer te brengen. Het budget voor het sociale domein is al heel groot maar moet er nu nog meer geld naar toe? Kan dat niet anders? In plaats van dit geld alvast te reserveren zouden wij liever toch een wat concreter plan zien en daar onze steun aangeven....zodra dit nodig is en niet alvast voor ‘t geval dat.

Programma 3: ruimte en leefomgeving: 20 doelstellingen

Ik focus hierbij op groen, leefomgeving en IBOR dus
Blauw van het water kan betekenen:  inzetten op faciliteren van investeringen in toerisme. Vorige raadsvergadering is hierover reeds een besluit genomen. Echter niet alleen recreatie, maar bedrijvigheid in het algemeen is belangrijk.

Bij dit kopje vermeld  ik toch  maar even VeenderVeld2: mocht u eventueel plannen gaan ontwikkelen hiervoor: niet doen! Wij willen geen VV2 als ruil voor de Leidse Oostvlietpolder. Er staat nog genoeg leeg op andere bedrijventerreinen in het Groene Hart. Graag zien wij dat het college zich nu sterk maakt voor het verwijderen van dit gebied als toekomstig bedrijventerrein uit de nota ruimte van PS. U heeft onze steun.

Wij zouden graag meer focus van het college  zien op een echt integraal woningbouwplan en daaraan hangende  verkeerscirculatieplannen per dorp. Dat is beter voor de raad en de inwoners, geen hap snap maar één geheel. En als voor dat integrale plan extra geld nodig is: dan horen wij dat graag straks bij de begroting…

Kom ik terug op groen.

Groen gaat ook over IBOR (integraal beheer openbare ruimte), over keuzes en mogelijkheden. Samen voor Kaag & Braassem wil gaan voor B-kwaliteit en op kernpunten zelfs een verbetering ten opzichte daarvan: wij kiezen hiervoor om groen en meubilair in woonwijken op  A niveau te willen  brengen. De vorig jaar ingediende bomenmotie is hier een onderdeel van.  Fietspaden moeten wat ons betreft op minimaal B niveau blijven en winkelpleinen moeten aantrekkelijker worden gemaakt dus ook naar A niveau.

Hoe kunnen we daar meer geld voor vrij maken de komende jaren? Meer regie aan de inwoners van die gebiedjes laten? Burgerinitiatieven hiertoe omarmen?  Ondernemersinitiatieven omarmen? Wat ons betreft wel!

Onze fractie wil graag een  stip op de horizon zetten: alles op minimaal B niveau. Met enkele uitschieters naar A.  En natuurlijk lukt dat niet meteen maar het gaat om het streven naar verbetering in plaats van  proberen te behouden zoals het is en zelfs daar genoegen mee nemen. Geacht college, zet gerust een plan uit voor de komende 10-15 jaar om die stip te gaan behalen. Het is allemaal duur, maar wat moeten we  anders? Niet doen is geen optie.

Kom ik als laatste nog even op onze bomenmotie terug… je kan deze plaatsen onder groen in woonwijken maar dat is niet genoeg: het gaat om het 100% vervangen van gekapte bomen. Wij hechten er nog steeds grote waarde aan om deze motie ten uitvoer te laten brengen. Het geld, hiervoor beschikbaar stellen is een keus van de raad. Samen voor Kaag&Braassem wil graag bij de begroting terugzien dat hier geld voor gevonden is, lukt dit niet vanuit verschuiving binnen budgets dan stellen wij voor om 20.000 euro uit de algemene reserve te herbestemmen en zullen dit middels een amendement toe willen voegen aan de beslispunten.

Dank U voor Uw aandacht

Petra van der Wereld

Fractievoorzitter


Terug naar overzicht