Manifestatie rondom cultuur en verenigingen in Kaag en Braassem

Korte terugblik

Vrijdagavond 30 juni j.l. vond er in de Alkeburcht een eerste manifestatie plaats op initiatief van Samen voor Kaag en Braassem. Het onderwerp van vanavond was cultuur en verenigingsleven in Kaag en Braassem. Ruim 50 bestuursleden van verenigingen waren present. Ook leden van D66 en LKB waren aanwezig.

De voorzitter van SvKB opende de avond met een welkomstwoord.  Hierna werd er kort stilgestaan bij het gebouw waar we verbleven en hoe het nu zo heeft kunnen gebeuren. De komende sluiting van juist dit gebouw is nog niet geaccepteerd. De grote verenigingen hebben nog steeds geen oplossing gevonden.

Echter de insteek van de avond was niet om alleen maar terug te kijken maar juist met elkaar  de positieve energie van een paar weken geleden te gaan gebruiken voor het kijken naar kansen en mogelijkheden. En die zijn zeker naar voren gekomen. De vraag is echter wel of het huidige beleid ( MAG2.0 en maatschappelijk vastgoed) op dit moment aangepast kan worden om die kansen en mogelijkheden te benutten of dat dit moet wachten tot na de verkiezingen.

Er werd tot de pauze met de gehele zaal  informatie gedeeld over de trajecten waar verenigingen inzitten. Onder andere de voorzitters van WVC en DOSR ( verenigd in de stichting beheer gemeentelijke buitensportaccommodaties) vertelden over de zaken waar zij over in gesprek zijn.  

Op 17 mei 2017 kondigt de gemeente aan dat de financiële bijdrage aan de SBGB stopt na afloop van de contractperiode, per  31-12-2019. Tevens gaat het hier om een overdracht van de velden. Dat wil zeggen dat de gemeente verkoopt en de verenigingen mogen kopen. Een prijs is (nog) niet genoemd. De gevolgen voor de koper, lees clubs, houdt in dat niet alleen de WOZ-eigenaarslasten op hun bordje komen, maar ook de kosten van onderhoud en vervanging.  Het nu in gang gezette besluitvormingsproces onder de noemer “maatschappelijk vastgoed” lijkt alleen maar verliezers op te leveren. De SBGB is er al 16 jaar in geslaagd om de hoogste kwaliteit van de sportparken te realiseren tegen de laagste kostprijs, en het ziet er niet naar uit dat die verworvenheden er na 2019 nog zullen zijn. Een berekening van het aantal sporters, vrijwilligers en supporters die wekelijks aan de buitensport hun plezier beleven komt uit op 5750. Bij DOSR en WVC zijn dat er samen al bijna 2000.

Aandacht was er ook voor de MAG2.0.

De resultaten die je als vereniging wil neerzetten om subsidie te verkrijgen moeten voldoen aan maatschappelijke eisen, dat is op zich niet verkeerd maar het zou hierbij om extra subsidie moeten gaan. De verenigingen vinden dat er nu onevenredig veel subsidie wordt gegeven voor een kleine groep mensen waar vooral zorgen over zijn. Verenigingen stellen dat zij al voldoen aan de MAG door hun bestaan. Zij zorgen voor sociale netwerken, tegengaan eenzaamheid, verbinding maken tussen inwoners, jeugd van de straat houden. Het was jammer dat vertegenwoordiger van de Driemaster niet aanwezig kon zijn om hierover het gesprek met elkaar aan te gaan, zeker gezien de ‘Maatschappelijke agenda 2017-2020’, de genoemde resultaten en de uitvoering/monitoring/ verantwoordingsafspraken.

 

Na de pauze werd er in kleine groepjes verder gesproken over kansen en bedreigingen.

Een korte samenvatting van de genoemde kansen:

Verenigingen moeten zich verenigen

Nieuw multifunctioneel gebouw maken ten behoeve van vele verenigingswensen met en door vrijwilligers ( eigen bar, eigen onderhoudsteam bijv klussenteam)

Een nieuwe Alkeburcht dmv crowdfunding en inbreng van ondernemers a la AFASgebouw ( maar dan kleiner �� )

MAG veranderen naar een onderdeel basissubsidie en een extra subsidie voor voldoen aan resultaten ( extra inspanning= extra subsidie)

Iedere inwoners betaald 5 euro meer gemeentelijke belasting om voorzieningen in stand te houden

Versimpelen van subsidie aanvragen

Leren van andere gemeenten zoals Lisse en Alphen

< >

Tennishal Tweesprong ombouwen tot theaterzaal

Nieuwe Alkeburcht op dezelfde plek, groter zodat we ook grotere landelijke optredens kunnen regelen.

De raadszaal in gebruik nemen voor verenigingen

 

De bedreigingen:

Demotivatie van verenigingen om nog iets te doen

Verenigingen stoppen omdat zij geen plek hebben om te oefenen

Vrijwilligers doen al heel veel er is niet veel ruimte meer over voor nog meer vrijwilligerswerk

Er is geen plek/ te weinig plek voor jeugd om samen te komen en dus op straat rondhangt

Er ontbreekt visie

Visie ontbreekt volledig: hierdoor acties uitgevoerd zonder gevolgen te overzien

Andere gemaakte opmerkingen

Cultuur mag geld kosten en is niet in geld uit te drukken

Afstoten mag geen doel zijn/stop de afbraak

MAG voelt als chantage

Verarming van onze maatschappij

Hoe gaan we om met Grond van /voor de Veense Hout? En Grond voor Hospice Amandi ?

Waarom zijn bedrijven niet benaderd om mee te denken over in stand houding van Alkeburcht? Er zijn er zeker die willen bijdragen

 

Aan de bar werd nog een poosje nagepraat…het was een mooie avond

Petra van der Wereld

Fractievoorzitter SvKB


Terug naar overzicht