Inwoners over de toekomst van Kaag en Braassem

In de samenwerkingsagenda van alle politieke partijen in Kaag en Braassem: “maak meedoen mogelijk, is op verschillende beleidsvelden een koers geschetst waarbinnen het college deze bestuursperiode kan acteren. Een aantal onderwerpen moet in de raad nog verdere uitwerking krijgen, maar is als thema wel opgenomen in deze samenwerkingsagenda. Dit zijn de zogenoemde paarse blokken.

Als één van de paarse blokken is opgenomen:

….“Zelfstandigheid: In de komende vier jaar bepalen we of en zo ja op welke manier, we de vragen van de toekomst zelfstandig kunnen beantwoorden en of de huidige samenwerkingsverbanden hiervoor toereikend zijn of dat er andere maatregelen nodig zijn. “……

De programma begroting 2020 sluit vanzelfsprekend aan op de samenwerkingsagenda, hiermee wordt ten slotte aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan de diverse thema’s en opgaven binnen onze gemeente. Als maatschappelijke doel is hierin opgenomen: een sterkte organisatie willen zijn en een inspanning die daaraan gekoppeld is, is de volgende:

…”We beraden ons op toekomstige ontwikkelingen en op de vragen die ons in de toekomst gesteld zullen worden. Hierbij is in een voetnoot nog aangegeven een deel van deze discussie gaat over het hierboven genoemde ‘paarse blok’ over de zelfstandigheid van de gemeente en dat deze discussie separaat in de raad gevoerd zal worden.”…..

Ter voorbereiding van een discussie in de raad, op enig moment deze bestuursperiode, hebben wij als bestuur van SvKB het initiatief genomen om een informatieavond te gaan organiseren over het thema zelfstandigheid van de gemeente. Dit alles in het licht van informatie verzamelen over dit ‘paarse blok’ en wat daarover in de begroting is aangegeven. Niets meer en niets minder.

Tijdens deze avond willen we aan de hand van voorbeelden uit het land verkennen als partij wat er allemaal speelt in de wereld van de lokale overheid en op hoeveel verschillende manier hiervoor oplossingen gevonden kunnen worden. Met deze informatie kunnen we een goede discussie voeren op enig moment in de raad. Dit gaat wat ons betreft niet over politieke stellingname, maar informatie uitwisselen en kennis delen.

Hiervoor is een inwonersavond gepland voor iedereen die daar bij wil zijn, dus ook alle andere raadsfracties, om eens met elkaar over dit thema van gedachten te wisselen. Informatie te halen en meer kennis te verkrijgen van de opgaven van de lokale overheid en hoe daar mee om gegaan wordt.

Het is dus ook niet exclusief een bijeenkomst voor leden van SvKB, maar voor iedereen. Wij hebben alleen als bestuur van SvKB het initiatief opgepakt om hier iets mee te doen.

De inwonersbijeenkomst is op 24 oktober vanaf 20.00 uur in Café Die Twee, Bateweg 78 in Woubrugge. Zie ook de agenda.

Bestuur van SvKB.


Terug naar overzicht