Groene Hart gemeente in woord en daad?

Op maandag 27 januari is het raadsvoorstel ‘Besteding Middelen Openbaar Groen’, met een grote meerderheid aangenomen. Wel vonden SvKB en het CDA dat in het voorstel ‘nieuwe groenprojecten’ onvoldoende aan bod kwamen. Een gemiste kans, want op 25 november 2019 werd het initiatiefvoorstel ‘Focus op Groen’ unaniem aangenomen door de raad. Er is die avond besloten om de voorstellen die in het initiatiefvoorstel ‘Focus op Groen’ worden aanbevolen te betrekken in het collegevoorstel ten aanzien van de extra ‘Besteding Middelen Openbaar Groen’ (verdeelvoorstel 4 x € 100.000,--). Deze aanbevelingen te voorzien van een financiële raming en inwoners te laten participeren bij de afwegingen.

Dit sluit aan bij de tekst in de Samenwerkingsagenda “Maak meedoen mogelijk” 2018-2022 en ook bij het initiatiefvoorstel van SvKB ‘Groen onderhoud en Groen behoud’ dat 22 november 2018 werd aangeboden aan het college van B&W. Het initiatiefvoorstel beoogt de waarde natuur de prioritering te geven die het verdient in de gemeente Kaag en Braassem. Als Groene Hart gemeente is het belang groot om zorg te hebben voor het groen. Zowel bomen, struiken, perken, bermen als het open landschap zijn uniek en belangrijk. Dat was, is en blijft de inzet van Samen voor Kaag & Braassem en dit gedachtegoed bracht zij in bij het traject ‘Focus met Ambitie’.

Naast het reguliere groen onderhoud is er binnen ‘Focus met ambitie’ (FMA 11-02-19) besloten om 4 x 100.000,- euro extra te besteden aan nieuwe groenprojecten in de gemeente (‘vergroenen van openbare ruimte’), in de dorpen en het buitengebied. Bij de vaststelling van het financieel kader is deze reservering voor groen opgenomen, bovenop de reguliere middelen voor onderhoud en beheer daarvan. Op 8 juli 2019 is het initiatiefvoorstel van SvKB besproken, alsmede een ambtelijke toelichting op de bestaande ontwikkelingen in het onderhoud van groen binnen de gemeente.

In het initiatiefvoorstel ‘Focus op Groen’ komt de noodzakelijkheid van openbaar groen uitvoerig aan de orde, waarbij het zowel gaat over het welbevinden van de inwoners als over de biodiversiteit. Ook benadrukt het plan de noodzaak tot samenwerking met en de participatie van de inwoners met betrekking tot deze en andere projecten.

In dit voorstel van de SvKB worden verschillende projecten aanbevolen die in de komende jaren zouden kunnen worden gerealiseerd. Daarin zijn tien inspirerende ideeën van inwoners en leden van SvKB om hun omgeving te vergroenen verwerkt.

1.           Aanleggen van bloeiende bermen langs wegen en fietspaden in de gemeente

2.           Tiny fruit forest in Hoogmade, Leimuiden, Roelofarendsveen en Woubrugge

3.           Groene singels voor wandelaars

4.           Renovatie woekerende groenstroken van wijken uit de jaren zeventig, tachtig en negentig

Nog meer projectideeën voor de komende vier jaar

5.           Groene oases in de dorpen voorzien van bankjes om te chillen

6.           Groene speelplaatsen voor de jeugd naast/ in de buurt van de scholen (IKC)

7.           Een ruiterpad vanuit de manage in Roelofarendsveen

8.           Zwemplaatsen voor jong en oud

9.           Snertplekken voor de jeugd

10.         Realiseren van LIOR versie 6 ook in bestaande wijken.

In het voorstel van 27 januari 2020 van het college aan de gemeenteraad staat nadrukkelijk de kwaliteit van het openbaar groen en het streven naar verbetering daarvan centraal. Op zichzelf is de argumentatie voor beter en innovatiever onderhoud begrijpelijk, maar deze argumenten zijn niet valide in een voorstel voor extra groen, zoals beoogd en besloten in het voortraject FMA.

Laten we de inhoud van het raadsvoorstel als een positief begin beschouwen op weg naar een echte Groene Hart gemeente.  Daarbij onderschrijven we de one-liner van het CDA: groen moet je gewoon doen!

Op weg naar een groenere gemeente,

Hilde Bax, raadslid SvKB


Terug naar overzicht