Geen wethouder meer namens Samen voor Kaag en Braassem persbericht

De selectiecommissie heeft besloten dat de nieuwe wethouder van D66-huize komt: Herman Haarman. SvKB is zeer teleurgesteld over deze uitkomst en beraadt zich op de consequenties die dit besluit voor de partij heeft. Het kan volgens SvKB-fractievoorzitter Petra van der Wereld niet zonder gevolgen blijven dat de tweede partij in de huidige gemeenteraad buiten spel is gezet.

De teleurstelling van SvKB begint al bij het proces dat tot de benoeming van de D66-wethouder heeft geleid. Volgens de drie gespreksvoerders van PRO, CDA en VVD was het een moeilijke keuze en is er stevig over gediscussieerd. Dat is volgens SvKB een nodeloze exercitie geweest. Het is gebruikelijk in de politiek dat als een wethouder om welke reden dan ook vertrekt, diens partij wordt gevraagd een opvolger voor te dragen, waarna de overige coalitiepartijen over die kandidaat een oordeel kunnen geven. Volgens universitair hoofddocent Linze Schaap van de Tilburgse universiteit is het ‘ongebruikelijk’ dat de ‘overgebleven partijen betrokken worden bij de opvolging, terwijl ‘het normaal is dat de partij van de vertrekkende wethouder zelf een kandidaat zoekt, zij het veelal wel in overleg met de coalitiepartners’.

Blijkbaar maakt Kaag en Braassem haar eigen democratische regels in politiek Nederland.

De teleurstelling van SvKB betreft natuurlijk vooral de uitkomst van het proces: de voorgenomen benoeming van Herman Haarman, een volledige buitenstaander, een man zonder enige band met Kaag en Braassem. Men zegt een manager, een kandidaat met bestuurlijke ervaring, iemand met kennis van ruimtelijke ordening.

Zeker weten kan SvKB dat niet. De partij is overal buiten gehouden. Wij hebben nog niet met de kandidaat kunnen spreken. De kennis die wij hebben opgedaan, komt van internet. Dit is symbolisch voor het hele proces. In Anders denken, anders doen – de titel van het raadsakkoord – is vastgelegd dat de lokale politiek afrekende met ‘oude politiek’ en over zou stappen naar heldere, nieuwe, politieke verhoudingen met inspraak aan de voorkant. Daar is in dit proces niets van gebleken. Een partij met vijf zetels in de raad, onderdeel van dat akkoord, is terzijde geschoven. Zonder inspraak, zonder transparante besluiten. De ‘oude politiek’ is terug. En hoe.

Dit kan voor SvKB niet zonder consequenties blijven. Ons vertrouwen in de voormalige coalitiegenoten is ernstig geschaad. Op een schaal van een tot tien is ons vertrouwen gedaald van 10 terug naar 2. En de één krijgt iedereen sowieso al voor de moeite.

Ook wij hebben dat genoemde raadsakkoord ondertekend. En daar komen wíj niet van terug. Wij zullen het net zo kritisch blijven volgen als de afgelopen twee jaar. Maar hoe het verder gaat met alle onderwerpen die niet een duidelijke afspraak/resultaat beschrijving hebben en niet genoemd zijn in dit akkoord?  Daar gaan wij ons als fractie en als partij op beraden.

Op dit moment voelen wij ons buiten de raadsbrede coalitie geplaatst. En wij zullen als zodanig handelen. Dat wil zeggen dat SvKB zich vanaf nu zal opstellen als een positief ingestelde en tevens kritische partner. Bij het innemen van standpunten staan de kiezers op de eerste plaats en we willen ons tegenover de inwoners van Kaag en Braassem kunnen verantwoorden.

In de landelijke politiek mag er sinds 1966 niet meer zonder verkiezingen van coalitiepartners worden geruild. In Kaag en Braassem mag dat blijkbaar wel. Wij zijn benieuwd hoe de kiezers over deze hovaardige machtspolitiek van PRO, CDA en VVD zullen oordelen.


Terug naar overzicht