Beschouwingen 2016

Als eerste: Dank aan de wethouder en zijn ambtenaren voor deze programmabegroting. Dank dat er zo meegedacht wordt met deze raad, er op tijd allerlei toelichtingen worden gegeven en als laatste dank dat de septembercirculaire nog verwerkt is in de laatste versie van de programmabegroting. Ere wie ere toekomt. Een mooi resultaat ook!

Maar dan, u begrijpt het al, er zijn altijd wel een paar punten waar we het nog niet over eens zijn.  Hoe pers ik dat in 6 minuten?

Natuurlijk de HB, nee ik ga hierover niet opnieuw een betoog houden. Wij zijn teleurgesteld dat de wethouder ondanks de toezegging geen dekking heeft willen vinden. Ik noem het willen vinden. De opdracht van de raad was bij de kaders voor de perspectiefmemo toch wel erg helder. Ik kondig hierbij het eerste amendement aan: afschaffing HB. Wij hebben de gehele begroting doorgespit om dekking te zoeken zonder daarvoor lasten te hoeven te verhogen. Daar houden wij nl niet van. Dus wij stellen voor de dekking vanuit het begrotingsoverschot te halen.

Over de inwonerparticipatie en over duurzaamheid is veel te zeggen. En dat hebben we de afgelopen jaren al heel veel gedaan. Het duurzaamheidsplatform is door ons, SvK&B,  aangezwengeld en heeft nu een plek. Blij zijn wij met het actieve duurzaamheidsplatform. Hun ideeën alleen al geven energie!

Er zijn echt slagen gemaakt op deze gebieden.

Wel wil ik het een en ander zeggen over communicatie, ja daar is tie dan weer. Het blijft voor onze partij een speerpunt.

In de waan van de dag gaan we als college, gemeentebestuur en dus ook de raad soms te snel en we vergeten om de inwoners mee te nemen. Ondanks alle goede bedoelingen tot info verstrekking aan de voorkant leidt dat tot boosheid en onbegrip bij inwoners. Het wordt niet altijd begrepen dat er een beroep op hen wordt gedaan om mee te denken, input te geven. De meeste inwoners denken dat het meteen een voldongen feit is als er in de wekelijkse persgesprekken  zaken worden besproken, en het daarna in de media te lezen valt. En geef ze daar eens ongelijk in. Daar is nl een gemeentebestuur ook voor bedoeld: besluiten nemen na afweging van alle belangen.  En in het verleden werd er pas daarna ook gecommuniceerd.  Zelfs wij, de raad, worden nog wel eens overrompeld met standpunten vanuit ons college waar wij als raad nog niets van hebben mogen lezen of inzien.....laten we elkaar hierin scherp houden! Laten we de focus houden op de inbreng van de inwoners. Ja, wij zijn voor de ‘helicopterblik en hoogover besluiten’ maar niet als daarmee de individuele belangen onder de voet worden gelopen. Wij zijn nl gekozen namens de inwoners en niet namens het college. Onze taak is om de kaders te geven maar deze ook te monitoren en te controleren aan de hand van de stukken EN de input van de inwoners... laten we blijven leren.

Het IBOR.

Wij hebben de wethouder bevraagd over het IBOR. En dan met name over de categorisering van de fietspaden en centra. Als we deze nu naar een categorie A willen hebben hoeveel kost ons dat dan.

De vraag was niet zo moeilijk maar het antwoord riep toch weer vragen op...er wordt geantwoord dat er 60 dzd per jaar nodig is om na 30 jaar dan op A categorie te zijn aangekomen?  Begrijpen wij het antwoord zo goed?  De vraag was: wat is er nodig om van C naar A te komen en niet pas over 30 jaar maar binnen een jaar...dat we het daarna op dat niveau moeten beheren dat snappen wij ook wel. Misschien kan de wethouder hier nog even kort toelichting op geven.

Voor onze partij is groen belangrijk. Groen, bomen geven ons zuurstof en maken onze omgeving een fijne plek om te wonen, te spelen en te leven. Maar ook om te recreëren. Een goed fietspad en een aantrekkelijk centrum horen daar bij!  Wij snappen dat dit niet in 1 raadsperiode haalbaar is maar wij blijven er wel aandacht voor vragen. Bij nieuwbouw, woningbouwafspraken mag, nee moet er meer nadruk komen op groen en blauw. Alhoewel dat laatste in ons waterrijke gebiedje meer dan voldoende aanwezig is. Een mooi park waar kinderen kunnen ravotten en ouderen daarvan kunnen genieten. Een inwonerinitiatief is al bijna geboren.

Wij zullen de komende prestatiecontracten met de WBV’s hierop nalopen en indien nodig laten aanscherpen. De Oevers is bijv een wijk waar het groen bijna niet te vinden is....en dat kan niet de bedoeling zijn toch?. Een park in elk dorp en groene spannende en uitdagende speelplaatsen, open toegankelijk, straks  voor nieuwe schoolgebouwen. Liefst ook buiten de schooluren (geen schoolpleinen en geen hekken daaromheen) daar liggen onze wensen voor de langere termijn..

Samenvattend: er zullen altijd verbeterpuntjes blijven en dat mag ook. Voor nu  zijn wij best tevreden.

 

Dank voor uw aandacht.


Terug naar overzicht