Fractie overleg

Beste allemaal,

Maandagavond 3 oktober vieren wij geen Leids Ontzet met onze buurgemeente maar gaan gewoon verder aan de slag met de onderwerpen voor de komende raadsvergadering.

10 oktober wordt er van ons een besluit verwacht met betrekking tot Extra Sociale Woningbouw (ESW) binnen onze dorpen. Dit onderwerp zal overheersen in de agenda morgenavond.

 

Om 19.30 uur starten we met een aparte informatiesessie van de beide woningbouwverenigingen Vanaf 20.00 uur: in de fractiekamer van Samen voor Kaag en Braassem.

 

Bespreekpunten:

-ESW met als gast Floris Schoonderwoerd

- sluis 19, NW

- Wvttk.

22.00 uur : Sluiting

 

Wilt U meeluisteren , meepraten, meedenken: zoals altijd bent u van harte welkom!

 

Hartelijke groet

 

Petra

Fractievergadering

Maandag 5 september start de fractievergadering van Samen voor Kaag & Braassem om 19.30 uur.

Agenda:

1. Opening
2. Lief en leed;
3. SWA huisvestingslasten;
4. Diftar;
5. Bestemmingsplannen;
6. VVD/Liberaal;
7. Bestuur;
8. ICT ontwikkelingen;
9. Rondvraag
10.Sluiting (21.30).

Raad en politiek forum

De eerste besluitvormende raad en politiek forum na het zomerreces vindt plaats op maandag 22 augustus. De besluitvormende raad begint om 19.00 uur, zie de link voor de agenda http://www.kaagenbraassem.nl/praat-en-denk-mee/openbare-bijeenkomsten_44469/item/vergadering-besluitvorming-raad_4343.html.

Daarna volgt het politiek forum met als agenda http://www.kaagenbraassem.nl/praat-en-denk-mee/openbare-bijeenkomsten_44469/item/vergadering-oordeelsvorming-politieke-avond_4345.html

Fractievergadering

De eerste bijeenkomst na het reces van de fractie Samen voor Kaag & Braassem is op 15 augustus vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. De agenda volgt.

Fractievergadering

De eerste bijeenkomst van de fractie Samen voor Kaag & Braassem na het reces is op maandag 15 augustus vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. De agenda volgt.

Extra Raad en Politiek Forum

Op 4 juli is er een extra bijeenkomst van de Raad en het Politiek Forum. In ieder geval komt de goedkeuring van de jaarrekening en de kosten voor de huisvesting van SWA aan de orde.

Fractievergadering

Fractie! Aanstaande maandag 20 juni is er fractieavond in het gemeentehuis. De agenda bestaat in ieder geval uit de onderwerpen die in het forum en raad van 27 juni aanstaande besproken gaan worden. U bent als altijd van harte welkom om mee te praten, uw mening te geven of zaken aan ons voor te leggen. Dit zijn voor de raadsvergadering: 1. Onteigening Braassemerland, Deelgebied De Poelen; Wat is nu wijsheid? Eerst nog even afwachten, juridisch advies inwinnen, of toch doorzetten nu? We hebben natuurlijk wel een overeenkomst met een andere ontwikkelaar over de ontwikkeling van o.a. Dit gebied. Dus wat is wijsheid? 2. Perspectiefnota 2017. Hierin zullen we aandacht blijven vragen voor ons groen en blauw en een voorstel indienen voor de hondenbelasting. De onderwerpen van het forum zijn: 1. Invoering Diftar: Onze fractie is nog niet overtuigd of deze diftar nu de meest geschikte vorm is. Zeker ook omdat er vanuit het land al gemeentes weer afstappen van deze manier van inzameling. 2. Huisvestingslasten SWA; De SWA heeft een heel duur pand in Alphen. Wij zijn daar aan verbonden, er zijn ook inwoners van onze gemeente die daar werken of vanuit de SWa werken. Er wordt vanuit de overheid verwacht dat vele medewerkers van de SWA gaan uitstromen naar het bedrijfsleven. Wat dan te doen met het pand? Het is in ieder geval te duur en daar moet iets meegebeuren. Het college heeft hiervoor tezamen met Alphen en Nieuwkoop een voorstel voor gemaakt. 3. Concept zienswijzen begrotingen 2017 Verbonden Partijen:
a) Holland Rijnland;
b) Veiligheids Regio;
c) Sociale Werkvoorziening Alphen; d) RDOG HM;
e) Omgevingsdienst West Holland. Een interessante agenda, dus vindt u ergens iets van? Kom gerust meepraten, u bent van harte welkom! We starten om 19.30 uur met 1. Welkom 2. Van en naar bestuur 3. Raad en forum, met taakverdeling wie waar het woord over voert. 4. Terugblik en vooruitblik op allerlei info avonden, vergaderingen van diverse organisaties en bedrijfsbezoeken enz.. 5. Sluiting rond 22.00 uur. Hartelijke groet Petra van der Wereld, Fractievoorzitter Samen voor Kaag en Braassem.

 

Raadsvergadering en politiek forum

De besluitvormende Raad is begint om 20.00 uur, zie http://www.kaagenbraassem.nl/praat-en-denk-mee/openbare-bijeenkomsten_44469/item/vergadering-besluitvorming-raad_4190.html

Het politiek forum is aansluitend vanaf ongeveer 20.30 uur, zie http://www.kaagenbraassem.nl/praat-en-denk-mee/openbare-bijeenkomsten_44469/item/vergadering-politiek-forum_4193.html

Politieke avond: maandag 25 april 2016

Aanvang 20.00 uur onder leiding van burgermeester Marina van der Velde.

Het zal een wederom een lange avond worden is de verwachting. De onderwerpen voor de

raadsvergadering zelf bestaan al uit

afscheid van Roel
benoeming van Connie
benoeming lid van Algemeen Bestuur voor de Omgeving Dienst West Holland
vaststelling van programma van eisen voor een nieuwe accountant

hierna komen de onderwerpen aan bod waar het echt om gaat vanavond:

krediet Leimuiden West ( u weet reeds hoe wij daar in staan): Ger van Emmerik voert hierover het woord
Drechthoek 2, welke keuze gaan wij als raad maken na iedereen gehoord te hebben, Ook hier zal Ger van Emmerik het woord over voeren
De Maatschappelijke agenda  2.0. Riet Spaargeren en/of  Kelly Straver zullen hierover het woord nemen
Meerjarenprogramma Rijn en Veenstreek

 

Daarna wordt deze vergadering gesloten en gaan we na een korte pauze over naar het politieke forum. Dit forum is bedoeld om met elkaar de stukken helder te krijgen, een mening te vormen en/of te toetsen door middel van het stellen van vragen aan het college en aan de andere fracties.

De onderwerpen van vanavond zijn:

Extra Sociale Woningbouw, voor starters en statushouders: waar we het eerst starten met het doen van onderzoek naar de mogelijkheden. Van ons zijn er wel wat vragen over de keuze van locaties, en de mogelijkheid om te kijken naar andere plekken die mogelijk beter passen.  Maar ook met betrekking tot  het kijken naar een oplossing voor de eerste drie jaar dat er nog niks extra gebouwd wordt.
Duurzaamheidsagenda, woordvoerder Kelly Straver
Jaarrekening 2015.

Deze geeft niet heel veel vragen bij onze fractie behalve de stijging van wethouderspensioenen en de niet uitgegeven gelden met betrekking  tot de  WMO.

 

De wethouder sociaal domein geeft aan, naar aanleiding van een column van Kirsten Veldhuijzen, een  bestuurskundige en coördinerend adviseur van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in het VNG magazine dat de gemeenteraad moet ‘afblijven en wegblijven’ van een oordeel over dit eerste jaar na de transitie. Maar de vraag is wel relevant natuurlijk, niet om te discussiëren over welke zorg mogelijk niet geleverd is maar waarom er afgelopen jaar zoveel extra geld voor gereserveerd moest worden. En inderdaad, als dat in komende jaar en het jaar daarna zo blijft dan zal de raad daar wel degelijk minder geld extra voor reserveren om andere zaken van te kunnen bekostigen, die net zo goed het sociale domein (of andere zaken die eenieder in de gemeente wenst zullen dienen) dan alleen via een keukentafelgesprek.

Fractievergadering en insprekers

Maandag 18 april is er gelegenheid om in te spreken van 19.00-20.00 uur en vanaf 20.00 uur heeft Samen voor Kaag en Braassem een open fractievergadering.

 

De gemeenteraad vergadert op 25-04-2016 over een krediet van € 930.000 voor de uitvoering van het project Leimuiden-West, woningbouw en het toekomstbestendig maken van de sportvelden.

Tijdens het  politiek forum wordt gedebatteerd over de vraag naar extra sociale huurwoningendie nodig zijn in onze gemeente. Niets doen leidt tot ongewenste ontwikkelingen.

De jaarrekening met een voordelig resultaat van ruim 4 miljoen euro en de duurzaamheidsagenda 2016-2020 staan ook op de agenda!

Er is veel te bespreken en iedereen die mee wil praten, is van harte welkom tijdens de openbare fractievergadering van Samen voor Kaag en Braassem.

 

Alle onderwerpen van de raadsavond van 25 april op een rij:

20:00 uur Raadzaal, besluitvorming raad (voorzitter burgemeester)

 

1) Opening;

2) Vaststelling van de agenda;

3) Besluitenlijst besluitvorming raad 21 maart 2016;

4) Lijst van ingekomen stukken;

5) Krediet Leimuiden West;

6) Vervolgtraject Drechthoek II;

7) Maatschappelijke Agenda 2.0;

8) Meerjarenprogramma Rijn- en Veenstreek;

9) Sluiting.

 

20:30 – 23:00 uur, raadzaal, Politiek Forum (voorzitter Karin van der Kaaden)

 

1) Opening;

2) Vaststelling van de agenda;

3) Extra Sociale Woningbouw;

4) Duurzaamheidsagenda;

5) Jaarrekening 2015;

6) Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen;

7) Besluitenlijst politiek forum 21 en 30 maart 2016;

8) Terugkoppeling regiozaken;

9) Vragenkwartier;

10) Sluiting.

Algemene ledenvergadering op vrijdag 15 april 2016

De ALV is in het Schoolhuis, Herenweg 22,  2465 AC Rijnsaterwoude.

Leden en andere belangstellenden zijn welkom vanaf 19.30 uur. Van 20.00 tot 20.45 uur houdt mevrouw Oddrun Uran, een procesleider van het Hoogheemraadschap van Rijnland,een voordracht. Vervolgens kunnen aan haar vragen worden gesteld. Rond 21.00 uur start de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Samen voor Kaag & Braassem.

Besluitvormende Raad en informatiebijeenkomst met de Raad

Op 11 april vanaf 20.00 uur is er een extra besluitvormende Raadsbijeenkomst waarin de nieuwe wethouder de heer Haarman wordt benoemd, zie verder http://www.kaagenbraassem.nl/praat-en-denk-mee/openbare-bijeenkomsten_44469/item/vergadering-besluitvorming-raad_4178.html.  vervolgens zijn er informatiebijeenkomsten met de Raad zie voor meer details http://www.kaagenbraassem.nl/praat-en-denk-mee/openbare-bijeenkomsten_44469/item/vergadering-informatiebijeenkomst-met-raad_4159.html , http://www.kaagenbraassem.nl/praat-en-denk-mee/openbare-bijeenkomsten_44469/item/vergadering-raadswerkgroep-sociaal-domein_4172.html en http://www.kaagenbraassem.nl/praat-en-denk-mee/openbare-bijeenkomsten_44469/item/vergadering-raadswerkgroep-financien_3947.html

Fractievergadering

Fractieoverleg 8 februari

 

De afgelopen weken zijn er al vele goede discussies gevoerd en is onder andere he bedrijf aan de A. de Graaflaan in Woubrugge bezocht. Maandag nemen wij ons definitieve standpunt in. Wilt u nog iets aan ons meegeven? Dat mag: kom langs, praat mee of mail ons.

 

19:00 uur: gezamenlijke start voor het stellen van vragen aan de wethouder over geagendeerde raadsvoorstellen
19:30 uur: fractiespreekuur, gezamenlijke inspraak voor inwoners
20:00 uur: start fractievergaderingen in de eigen fractiekamers

Onderwerpen

A.Agendapunten van de aankomende raadsvergadering:

Kennisgeving omgevingsvergunning A. de Graaflaan 31, Woubrugge; 
Schriftelijke vragen en antwoorden Alkeburcht; 
Afscheid wethouder H.J.A. van Schooten

 

B. Terugkoppelingen over het proces tot nu toe met betrekking tot kandidaatstelling en benoeming wethouder

C. Van en naar bestuur/lief en leed

D. Waar zijn we geweest de afgelopen periode en waar kunt u minimaal iemand van ons tegenkomen

 

22:00 uur: woordvoerders van de fracties wisselen standpunten uit ter bevordering van de discussie in het politiek forum

 

Voelt u ook die behoefte om mee te praten over een van bovenstaande onderwerpen?

Kom gerust, schuif aan en discussieer mee! Uw mening doet er toe...

 

Hartelijke groet, Petra v.d. Wereld

Midwinteractiviteit

Samen wandelen door Woubrugge op 7 februari 2016 en daarna borrelen. Leden van Samen voor Kaag en Braassem en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd!

 

De start van de midwinteractiviteit is om 15.00 uur bij Museum OC van Hemessen, Dr Lothlaan 1, 2481 AB Woubrugge. De wandeling ‘Rondje om de kerk’ is onder leiding van Jaap Haasbroek.

 

Rond 16.00 uur wordt het tijd voor een drankje bij Cafe Die Twee, Bateweg 78, 2481 AN Woubrugge.

              

Svp opgeven via bestuur@samenvoorkaagenbraassem.nl

Fractievergadering

Op 18 januari is er een openbare fractievergadering van 20.00-22.00. We willen u van harte verwelkomen. De agenda is voorbereidend op de Raad en het Politiek Forum van 25 januari.

Fractievergadering

Op maandag 11 januari 2016 heeft SVKB een besloten fractievergadering. We gebruiken deze bijeenkomst om terug te blikken en zeker ook vooruit te kijken naar ons politieke wensen/keuzes voor 2016.

Fractievergadering

De agenda van de fractievergadering volgt.

Dorpsraad Kaag-Buitenkaag 27-11-15

Vrijdag 27 november Dorpsraad Kaag-Buitenkaag

 

De dorpsraad heeft een volle agenda.

Voor Buitenkaag stonden het parkeerterrein van Van Lent, de Windturbines in zuidpunt Haarlemmermeer, restauratie van de Gymzaal/De Ontmoeting, de vernieuwing van de Hoofdweg (Oostzijde) het Deltaplan en de plannen voor een Piekwaterberging als agendapunten.

Voor Kaageiland kwamen kernen in hun kracht, te snel rijdend verkeer, beide dorpskernen, bestemming, batig saldo jeugdraad, het meldpunt vrijwilligers, de functie van de Dorpsraad (toelichting peiling)

en de samenstelling van het bestuur, gezocht wordt naar een nieuwe secretaris) aan de orde.

Over opvang statushouders (zie de nieuwsbrief van de Dorpsraad Woubrugge) werd niet gesproken.

Er waren ongeveer 30 inwoners aanwezig en van college en raad  Yvonne Peters, Paul van Emmerik, Roel Terraneo en Willem Weijers en Christian Malin van SVKB.

Fractievergadering

Beste mensen,

Op dit moment van het maken van de agenda voor de fractievergadering van as maandag, kijk ik naar de televisie en zie de vreselijke beelden van de moordaanslagen in Parijs.

 

Onwerkelijk, verdrietig en bezorgd: wat leven we op dit moment in een vreemde wereld...waarom kunnen we niet gewoon met elkaar samen leven op deze aardbol? Waarom moet de ene mens, een ander mens zijn leven ontnemen puur omdat hij/zij dat nodig vindt, om een statement te maken en daar zijn eigen leven voor opoffert?

 

Gaan we naar een wereld waarin onze vrijheid niet meer vanzelfsprekend is? Laten we dat toe? Waarom kunnen deze idioten niet omgaan met onze vrijheid en willen ze dat door angst te zaaien ondermijnen? En wat is daarop dan ons antwoord......meer leger, meer politie, meer regels? Volgens mij helpt dat niet...maar wat dan wel? Weet U het?

 

Dan nu toch maar de aankondiging voor de fractievergadering van as maandag 16 november, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis.

 

U bent, als altijd, van harte welkom om mee te praten, uw mening te geven of zaken onder onze aandacht te brengen.

 

De onderwerpen waar we het over gaan hebben zijn in ieder geval de punten die besproken gaan worden in de komende raad en forum van 23 november 2015.

Welkom

Mededelingen

Terugblik op beschouwingen

Kerkstraat/Veerstraat Oude Wetering

Raadsvergadering

Verordening Sociaal domein
Benoeming burgerlid VVD (Jan Zandvliet)

Vergadering Politiek Forum

Commissie regiozaken
Belastingverordeningen 2016
Actualisatie meerjaren onderhoudsplan (MOP)
Krediet Ghoybos Oud Ade
Grondexploitatie voormalig postkantoor Roelofarendsveen
Kennisgeving omgevingsvergunning Leliestraat Roelofarendsveen
Grondexploitatie Beukenlaan III en IV Leimuiden
Krediet haalbaarheidsonderzoeken brede scholen

WvTTK

Sluiting 22.00 uur

Hartelijke groet,

Petra van der Wereld, fractievoorzitter

Stukken zijn te vinden via onderstaande link

http://www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/item/vergadering-politiek-forum_3770.html
 

Fractievergadering SVKB 19.30 uur

Op 2 november is er weer een fractievergadering. Deze start al om 19.30 uur in het gemeentehuis. Agenda: • Welkom • Verslag d.d. 20 oktober 2015. • Mededelingen o.a. van en naar bestuur • Beschouwingen • Toelichting van Christian en Marc op Quip, Googledrive, Pleio • Terugblik op opvang vluchtelingen • Terugblik/vooruitblik agenda (actie Kelly) • Sluiting

Fractievergadering dinsdag 20-10 start 19.00 uur

Het is een hectiische tijd. Er gebeurt veel en er moet heel veel gebeuren. De belangrijke fractievergadering staat nu gepland op dinsdag 19 oktober en beging al om 19.00 uur. De agenda is als volgt:

  1. Welkom
  2. Besluitenlijst vorige keer: actie Riet
  3. Mededelingen  * Vluchtelingen  * Cie vernieuwing
  4. Terugblik op afgelopen weken
  5. Vooruitblik op komende weken ( agenda bijwerken: actie Kelly)
  6. Begroting
  7. Sluiting 22 uur.

Fractievergadering

De komende fractievergadering is op maandag 14 september van 20.00-22.00 uur.

Fractievergadering

Tijdens de fractievergadering van maandag 29 juni staat de perspectiefnota 2016 centraal en ook de bestemmingsplannen die tijdens de Raad van 6 juli geagendeerd staan.

Raadsavond en forum 22 juni

Maandag 22 juni is er vergadering van de Raad en politiek forum.

Het programma van de avond is als volgt:

Politiek forum bestemmingsplannen – 19:00 uur; http://www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/item/vergadering-politieke-avond-bestemmingsplannen_3610.html

Besluitvorming Raad - 20:00 uur; http://www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/item/vergadering-besluitvorming-raad_3608.html

Politiek forum - 20:30 uur; http://www.kaagenbraassem.nl/raadsinformatiesysteem/vergaderkalender_41983/item/vergadering-politiek-forum_3499.html

Fractie en informatieavond perspectiefnota

Van het college is op 09-06 de definitieve versie van de Perspectiefnota 2016 ontvangen. De bundel met het raadsvoorstel, -besluit en de Pnota kunt u in de vergaderkalender bij de inspraakavond van 15 juni 2015 vinden. De informatieronde start om 19.30 uur in het gemeentehuis. Vanaf 20.00 uur wordt binnen de fractie nader van gedachten gewisseld over de Perspectiefnota 2016.

Fractievergadering

Maandagavond 1 juni is het gemeentehuis weer geopend voor de reguliere fractievergaderingen van alle partijen. Deze starten om 20.00 uur

Voorafgaand daaraan is er een presentatie over Drechthoek 2. Er wordt een toelichting gegeven op het plan Drechthoek 2, ontwikkelingsscenarios's en de gevolgen van Passage Leimuiden. Deze start om 19.00 uur.

Aansluitend dus fractievergadering:

...

U bent, als altijd, van harte welkom om mee te praten, uw mening te geven of zaken aan ons voor te leggen.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Welkom
2. Raadsstuk:
Beleidsplan 'Rijnstreek Werkt' ( besluitvorming voor raad van 8 juni)

3. Forumstukken:
A. Twee bestemmingsplannen mbt Rijnsaterwoude
B. Greenport Aalsmeer
C. Risicoprofiel Veiligheidsregio
D. Begrotingen van samenwerkingspartners + inbreng van regiogemeentes

4. Van en Naar het bestuur

5. Ingebrachte stukken:
A. Hilde: onderzoek naar sport en bewegen
B. Marc: regie op allerlei belangengroepen, digitale ondersteuning en BOA's
C. Petra: gebiedsvisie floraweg/fransche brug en t oog

6. Wvttk

7. Sluiting

Wilt U meepraten? Schuif gerust aan!
Hartelijke groet
Petra van der Wereld, fractievoorzitter.

Fractieoverleg

Maandag 11 mei is er een open fractievergadering van SVKB van 20.00-22.00 uur. De definitieve agenda komt rond 7 mei as.

Thema avond duurzaamheid

Vergadering Thema Avond Duurzaamheid 22-04-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats: Gemeentehuis
Tijd: 19:30-22:00

Er zijn na de inleiding twee deelsessies, te weten: 'duurzaamheid:ambitie en mogelijkheden' en 'verbetering afvalscheiding'

Bijgevoegde documenten, zie de gemeentesite

Uitnodiging themabijeenkomst Duurzaamheid 22 april 2015.pdf [pdf] (392,54 KB)
bijlage deelsessie 2 overzicht inzamelsystemen.pdf [pdf] (266,71 KB)
themabijeenk duurzaamheid bijlage.pdf [pdf] (241,13 KB)

Fractievergadering

De fractievergaderingen van Samen voor Kaag & Braassem zijn openbaar. Op maandag as. bent u welkom om 20.00 uur in het gemeentehuis. Het Dorpshart Leimuiden komt ter sprake en ook willen we met elkaar van gedachte wisselen over de speerpunten voor de perspectiefnota 2015.

Algemene ledenvergadering

Agenda voor ALV van SvKB op 17 april 2015 in “De Alkeburcht”

Adres: Noordhoek 19, 2371 XH Roelofarendsveen.

Inloop vanaf 19.00, aanvang vergadering 19u.30

1.  Opening
2.  Verslag van vorige vergadering
3.  Mededelingen en Ingekomen stukken
4.  Korte presentatie van fractievoorzitter Petra van der Wereld
5.  Korte presentatie van onze wethouder Harry van Schooten
6.  Stand van zaken van de financiën inclusief kascontrole
7.  Verenigde locale partijen Zuid-Holland. Gijs Korevaar vertelt ons over de stand van zaken.
8.  Website korte presentatie van Hilde Bax.
9.  Nieuwe bestuursleden dringend nodig
10. Rondvraag
11. Sluiting
12. Napraat  met als thema: hartig en zoet, dat smaakt vast goed!

Een aantal fractie- en bestuursleden maken lekkere hartige en zoete hapjes, die u onder het genot van een glaasje kan nuttigen. Wij willen u vragen of u vóór 10 april wilt aangeven of u de ledenvergadering zal bijwonen. Dit in verband met het lekkers dat wij willen maken. We gaan er iets leuks van maken!

 

Tot 17 april,

Tilly Beukenholdt (interim voorzitter)