Fractiebijeenkomst

Maandag 18 juni is er een fractiebijeenkomst van SvKB vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. De agenda volgt.

1.Opening en doornemen openstaande actiepunten (zie overzichten)

2. Beeldvormingsavond

- Besluitenlijst van 4 juni 2018 - Lijst van ingekomen stukken - Jaarrekening 2017 - 4-maandsrapportage 2018 - Sociale woningbouw Van Alcmaerlaan Hoogmade (Roland) - Verordening Antidiscriminatievoorziening (Sandra)

3. Oordeelsvormingsavond

- Pilor Solorpath Warmte uit de brasem (Sandra) - Perspectiefnota 2019 Meicirculaire 2018 - financiële effecten in Perspectiefnota 2019 - Indicatieve tarieven afvalstoffenheffing 2019 (Roland) - Bestemmingsplan Herenweg 208 Woubrugge (Fred) - Diftar (Kelly) - Monitor Verbonden Partijen en Dvo’s Kaag en Braassem

4. Uitjes

Komende weken staan de volgende punten op het programma - Werkbezoek Jeugdhulpaanbieders: 29 jun 1.30 - 15.15 / 4 jul 13.30 - 17.00 / 10 jul 13.30 - 17.00 - Raadswerkgroep Sociaal Domein 4 jul 20.00 - 20.30 - Holland Rijnland Algemeen Bestuur 4 jul 20.00 - 23.00 - Openavond GGZ Rivierduinen 11 jul 19.30 start

5. Portefeuille verdeling

6.a Fractie afspraken

6.b.Penningmeesterschap

6.c Omgevingswet (1 lid verantwoordelijk?)

6.d Communicatie (zie voorstel)

7. Gemeenschappelijke regeling Rijn en Braassem

De griffie heeft ons er op geattendeerd dat er een brief van het college inzake een artikel wijziging in de gemeenschappelijke regeling Rijn en Braassem is binnen gekomen. Wij kunnen onze bedenkingen vóór 21 juni 2018 kenbaar maken bij de griffie.

Brief college inzake wijziging GR Rijn en Braassem (18.14680) d.d. 12 juni 2018-2.pdf (1MB)

8. Parkeren IKC L

Hilde geeft een toelichting op haar e-mail van 15 Juni.

9.Rondvraag en sluiting